Головна   Блог  Компанія  Фінансовий звіт  Забудовники  Новини  Фото будинків  Контакти          Українська мова Русский язык   
Придбання квартири
Світлиця
Немішаєве вул.Гагаріна 8
  Правила ФФБ
  Технічна хар-стика, ціна
  Плани фасадів, фото
Буча вул.Пушкінська, 59В
  Правила ФФБ
  Технічна хар-стика, ціна
  Плани фасадів, фото
Немішаєве вул.Гагаріна 10
  Правила ФФБ
  Технічна хар-стика, ціна
  Плани фасадів, фото


ТОВ ФК “Євробуд Інвест”
07853, Київська обл.,
смт. Немішаєве
вул. Заводська, буд.47в/1
(04577) 41 354
(067) 284 36 25
(050) 357 28 56
[email protected]
Фінансовий звіт компанії Євробуд Інвест

Фінансовий звіт компанії «Євробуд Інвест»
Фінансовий звіт Євробуд Інвест за 2015 р.

1. Аудиторський висновок фінкомпанії " Євробуд Інвест" за 2015 р.   
2. Баланс 2015 р.   
3. Власний капітал.   
4. Фінансовий результат.   
5. Рух грошових коштів.   
6. Примітки до річного звіту 2015 р.

Фінансовий звіт Євробуд Інвест за 2014 р.

1. Аудиторський висновок фінкомпанії " Євробуд Інвест" за 2014 р.   
2. Баланс 2014 р.   
3. Власний капітал.   
4. Фінансовий результат.   
5. Рух грошових коштів.   
6. Примітки до річного звіту 2014 р.


Висновок:  

Виходячи з наслідків проведеного аудиту, аудиторська фірма підтверджує, що надана їй інформація дає      достовірне та повне уявлення про реальний склад активів та пасивів суб’єкта перевірки.
На нашу думку фінансова звітність Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Євробуд Інвест» справедливо й достовірно, в усіх суттєвих аспектах, відображає фінансовий стан Компанії на 31.12.2014 р. Фінансова звітність складена  відповідно до концептуальної основи загального призначення, створена у відповідності до вимог МСФЗ та чинного законодавства України. Баланс «Звіт про фінансовий стан» Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Євробуд Інвест»  станом на 31.12.2014року з валютою 12543,0 тис. грн., Звіт про фінансові результати «Звіт про сукупний дохід» за 31.12.2014року з сукупним доходом в сумі 147,0 тис. грн., підтверджуємо.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансових звітах. Відбір процедур залежить від судження аудитора. До таких процедур входить і оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Під час оцінки цих ризиків аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю суб’єкта господарювання щодо підготовки та достовірного представлення фінансових звітів для розробки аудиторських процедур, що відповідають обставинам.
 Загальна інформація про аудиторську фірму та умови договору
 Основні відомості  про аудиторську фірму:
ТОВ«Фінком-Аудит»,кодЄДРПОУ23164098,місцезнаходження:м.Київ,пр.Перемоги,68/1,оф.62.
Аудиторська фірма  здійснює діяльність на підставі:
- Свідоцтва про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №0618, виданого згідно з рішенням Аудиторської палати України від 26 січня 2001 року № 98 та подовженого рішенням Аудиторської палати України від 04 листопада 2010 року № 221/3 до 04 листопада 2015 року,
- Свідоцтва Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, Реєстраційний номер Свідоцтва : 78. Серія та номер Свідоцтва: П 000078. Строк дії Свідоцтва: з 02.04. 2013 р. чинне до 04.11. 2015 р.;
- Свідоцтва Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг  про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, Реєстраційний номер Свідоцтва : 0061.Строк дії Свідоцтва: з 03.09. 2013 р. чинне до 04.11. 2015 р.
Незалежний аудитор Мазур Оксана Аркадіївна здійснює діяльність на підставі   сертифіката аудитора Серія А № 000070 виданого рішенням Аудиторської палати України  № 188/2 від 26 березня 2008 року та чинного до 28 квітня 2018 року.

Основні відомості  про договір на проведення аудиту:
Договір № 25/1АВ від 27.02.2015р. Дата початку аудиту  18.03.2014р.  дата закінчення проведення аудиту 28.03.2015.
Директор фірми «Фінком-Аудит»       О.А. Мазур
           
Дата видачі  аудиторського висновку:   28 березня  2015 року
Місце видачі аудиторського висновку: м. Київ,  пр. Перемоги, 68/1, оф.62.
Фінансовий звіт Євробуд Інвест за 2013 р.

1. Аудиторський висновок фінкомпанії " Євробуд Інвест" за 2013 р.    
2. Баланс 2013 р.    
3. Власний капітал.    
4. Фінансовий результат.    
5. Рух грошових коштів.    
6. Примітки до річного звіту 2013 р. 

Висновок:  

Виходячи з наслідків проведеного аудиту, аудиторська фірма підтверджує, що надана їй інформація дає      достовірне та повне уявлення про реальний склад активів та пасивів суб’єкта перевірки.
На нашу думку фінансова звітність Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Євробуд Інвест»справедливо й достовірно, в усіх суттєвих аспектах, відображає фінансовий стан Компанії на 31.12.2013 р. Фінансова звітність складена на основі даних бухгалтерського обліку Компанії у відповідності до вимог МСФЗ та чинного законодавства України. Баланс «Звіт про фінансовий стан» Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Євробуд Інвест»  станом на 31.12.2013року з валютою 12349,0 тис. грн., Звіт про фінансові результати «Звіт про сукупний дохід» за 31.12.2013року з сукупним доходом в сумі 146,0 тис. грн., підтверджуємо.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансових звітах. Відбір процедур залежить від судження аудитора. До таких процедур входить і оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Під час оцінки цих ризиків аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю суб’єкта господарювання щодо підготовки та достовірного представлення фінансових звітів для розробки аудиторських процедур, що відповідають обставинам.
3. Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів.
Розкриття інформації відповідно до вимог Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” від 12.07.2001 року №2664-ІІІ; Методичних рекомендацій щодо формату аудиторських висновків за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності ломбарду та звітності  фінансової компанії за рік, затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 29 грудня 2005 р.  №5224 (в редакції розпорядження Державної комісії з регулювання ринків  фінансових послуг України від 19 жовтня 2006 р. №6337), Положення про  внесення інформації щодо фінансових компаній до Державного реєстру  установ та встановлення вимог до облікової та реєструючої системи фі нансових компаній,затвердженого Державною комісією з регулювання  ринків фінансових послуг від 05.12.2003 року №152 та Порядку надання звітності фінансовими компаніями, довірчими товариствами, а також юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим  статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами  та нормативно-правовими актами Держфінпослуг можливість надавати  послуги з фінансового лізингу, затвердженого розпорядженням Держав ної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 27 січня  2004 року N27.; Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніхпослуг, МСФЗ.
4. Загальна інформація про аудиторську фірму та умови договору
 Основні відомості про аудиторську фірму:
ТОВ«Фінком-Аудит»,кодЄДРПОУ23164098,місцезнаходження:м.Київ,пр.Перемоги,68/1,оф.62.
Аудиторська фірма  здійснює діяльність на підставі:
- Свідоцтва про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №0618, виданого згідно з рішенням Аудиторської палати України від 26 січня 2001 року № 98 та подовженого рішенням Аудиторської палати України від 04 листопада 2010 року № 221/3 до 04 листопада 2015 року,
- Свідоцтва Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, Реєстраційний номер Свідоцтва : 78. Серія та номер Свідоцтва: П 000078. Строк дії Свідоцтва: з 02.04. 2013 р. чинне до 04.11. 2015 р.;
- Свідоцтва Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, Реєстраційний номер Свідоцтва : 0061.Строк дії Свідоцтва: з 03.09. 2013 р. чинне до 04.11. 2015 р.
Незалежний аудитор Мазур Оксана Аркадіївна здійснює діяльність на підставі   сертифіката аудитора Серія А № 000070 виданого рішенням Аудиторської палати України № 188/2 від 26 березня 2008 року та чинного до 28 квітня 2018 року.
Основні відомості про договір на проведення аудиту:
Договір № 28АВ від 17.03.2014р. Дата початку аудиту 18.03.2014р. дата закінчення проведення аудиту 28.03.2014.
 
Директор фірми «Фінком-Аудит»                                                                     О.А. Мазур
                                                                                                         
Дата видачі аудиторського висновку:   28 березня  2014 року
 
Місце видачі аудиторського висновку: м. Київ, пр. Перемоги, 68/1, оф.62.

Фінансовий звіт Євробуд Інвест за 2012 р.

1. Аудиторський висновок фінкомпанії " Євробуд Інвест" за 2012 р.    
2. Баланс 2012 р.    
3. Власний капітал.    
4. Фінансовий результат.    
5. Рух грошових коштів.    
6. Примітки до річного звіту 2012 р. 

Висновок:  

Виходячи з наслідків проведеного аудиту, аудиторська фірма підтверджує, що надана їй інформація дає      достовірне та повне уявлення про реальний склад активів та пасивів суб’єкта перевірки.
Фінансово-господарська діяльність здійснюється відповідно до чинного законодавства. Прийнята система бухгалтерського обліку відповідає законодавчим та нормативним вимогам, відповідно до Національних стандартів обліку. Фінансова звітність за 2012рік ТОВ ФК « ЄвробудІнвест »достовірна та відповідає даним бухгалтерського обліку. Форми фінансової звітності узгоджені, та не містять викривлень. Звітність складена за дійсними даними бухгалтерського обліку та достовірно відображає у всіх суттєвих аспектах фактичне фінансове становище підприємства станом на 31.12.2012 року по результатах проведених господарських операцій за 2012 року.
Баланс ТОВ ФК « ЄвробудІнвест » станом на 31.12.2012 з валютою 12486,0тис.грн., Звіт про фінансові результати за 2012 рік з чистим прибутком в сумі 336,0 тис. грн. підтверджуємо.
2.11.Основнівідомостіпроаудитора.
Назва аудиторської фірми:
Приватне підприємство «Аудиторська фірма «Звіт»,
Код ЄДРПОУ 37393206.
Місцезнаходження: м. Київ, вул. Наталії Ужвій , 4- г,кв.92
Дані про наявність відповідних свідоцтв:
Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №4432 від 31 березня 2011р. Дійсне до 31 березня 2016р. Видане Аудиторською палатою України.
Свідоцтво Про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ А №001346 від 24.04.2007р. подовжено до 25 січня 2015року.
У відповідності з №4АВ від18.03.2013року на здійснення аудиту звітності між ТОВ ФК « ЄвробудІнвест» та ПП «Аудиторська фірма «Звіт», з 19березня 2013р. по 25березня 2013р. проведена перевірка достовірності повного пакету фінансової звітності станом на 31 грудня 2012 року, Баланс на 31.12.2012р, Звіт про фінансові результати за 2012р., Звіт про рух грошових коштів за 2012р., Звіт про власний капітал за 2012р., Примітки до річної фінансової звітності за 2012р.
 
Від імені фірми аудиторський висновок складено директором Покляцькою Л.П. /сертифікат аудитора №000602 від 25.01.1996р. подовжено до 25.01.2015р.
 
Дата видачі висновку: «25» березня 2013 року
 
Директор ПП АФ “ЗВІТ”                                                                                 Л.П. Покляцька
Свідоцтво про включення до Реєстру 
аудиторських фірм та аудиторів №4432
 згідно рішення АПУ 31 березня 2011року.
 Дійсне до 31 березня 2016р. Видане
Аудиторською палатою України.
Свідоцтво Про внесення до реєстру аудиторів,
які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ
А №001346 від 24.04.2007р. подовжено до 25 січня 2015року.).


© Фінансова компанія «Євробуд Інвест»
Всі права застережено

FGS_Studio