Головна   Блог  Компанія  Фінансовий звіт  Забудовники  Новини  Фото будинків  Контакти          Українська мова Русский язык   
Придбання квартири
Світлиця
Немішаєве вул.Гагаріна 8
  Правила ФФБ
  Технічна хар-стика, ціна
  Плани фасадів, фото
Буча вул.Пушкінська, 59В
  Правила ФФБ
  Технічна хар-стика, ціна
  Плани фасадів, фото
Немішаєве вул.Гагаріна 10
  Правила ФФБ
  Технічна хар-стика, ціна
  Плани фасадів, фото


ТОВ ФК “Євробуд Інвест”
07853, Київська обл.,
смт. Немішаєве
вул. Заводська, буд.47в/1
(04577) 41 354
(067) 284 36 25
(050) 357 28 56
[email protected]
Правила ФФБ №3

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
 
Для цілей цих Правил терміни вживаються в такому значенні:
вимірна одиниця об'єкта інвестування - встановлена цими Правилами ФФБ одиниця виміру об'єкта інвестування, яка визначається в метричних одиницях або в частках (відсотках) цього об'єкта інвестування як єдиного цілого;
довіритель ФФБ – фізична або юридична особа, яка відповідно до Закону України № 978-IV є установником управління майном та учасником ФФБ,  передає кошти Управителю в довірчу власність на підставі договору управління майном та на підставі визнання і дотримання цих Правил;
договір управління майном (договір про участь у ФФБ) - договір, за яким установник управління передає управителю у довірчу власність майно з метою досягнення визначених ним цілей та встановлює обмеження щодо окремих дій управителя з управління цим майном;
забудовник – ТОВ «ЄВРОБУД», ідентифікаційний код 32430630, яке організовує спорудження об’єкту будівництва у відповідності з проектною документацією, у встановлені строки та належної якості, на умовах цих Правил передає у власність Довірителям ФФБ закріплені за ними об’єкти інвестування разом з правовстановлюючими документами та уклало з управителем договір про організацію спорудження об’єкта будівництва № 03/01/09 від 22 жовтня 2007р.;
закон № 978-IV – Закон України “Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю”, з змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 15 грудня 2005 року N 3201-IV.
закріплення об'єкта інвестування за Довірителем - встановлення правовідносин між Довірителем та Управителем на підставі договору про участь у ФФБ, за яких у Довірителя виникає право вимоги на цей об'єкт інвестування в майбутньому;
об'єкт будівництва - будівля, споруда або комплекс споруд, будівництво яких організує забудовник та фінансування будівництва яких здійснює управитель за рахунок отриманих в управління коштів, а саме: 72-х квартирний житловий будинок, споруджуваний за адресою: Київська обл., смт. Немішаєве, вул. Гагаріна, будівельний №1,  запланований термін здачі – І квартал  2009 року;
об'єкт інвестування - квартира або приміщення соціально-побутового призначення в Об'єкті будівництва, які після завершення будівництва стає окремим майном. Майнові права на об’єкти інвестування Забудовник передає Управителю для подальшої передачі Довірителям на умовах цих правил;
поточна ціна вимірної одиниці об'єкта інвестування - встановлена Забудовником на момент розрахунків з Довірителем ціна права вимоги на одну вимірну одиницю Об'єкта інвестування;
правила ФФБ - система норм, розроблених та затверджених на основі Типових правил затверджених рішенням загальних зборів учасників ТОВ ФК «Євробуд Інвест», протокол №6 від 26.09.2007р., та оприлюднені Управителем ФФБ, якої мають дотримуватися всі суб'єкти системи фінансово-кредитних механізмів будівництва житла для досягнення мети управління майном, визначеної Установником управління;
суб’єкти системи фінансово-кредитних механізмів i управління
майном при будівництві житла -  довірителі, управителі, забудовники, страхові компанії.
договір Управителя із Забудовником (далі - Договір) - договір, який регулює взаємовідносини Управителя із Забудовником щодо організації спорудження Об'єкту будівництва з використанням отриманих в управління Управителем коштів та подальшої передачі Забудовником об'єктів інвестування Довірителям;
управитель – юридична особа ТОВ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЄВРОБУД ІНВЕСТ», яка у встановленому законодавством порядку набула статусу фінансової установи (Свідоцтво від 14.12.2006р. № 120) та отримала ліцензію Держфінпослуг на провадження діяльності із залучення коштів фізичних осіб-установників управління майном для фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю від 28.12.2006р. серії АВ № 231722, яке від свого імені діє в інтересах установників управління майном і здійснює управління залученими коштами згідно із законодавством та Правилами фонду;
фінансування будівництва - використання Управителем отриманих в управління коштів на спорудження Об'єкту будівництва за умовами договору;
фонд фінансування будівництва - кошти, передані Управителю ФФБ в управління, які використані чи будуть використані Управителем у майбутньому на умовах цих Правил ФФБ та договорів про участь у ФФБ.
 
2                    ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
2.1.              Ці правила Фонду фінансування будівництва (далі Правила ФФБ) розроблені у відповідності з вимогами Закону України “Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю”.
2.2.              Правила ФФБ це система норм які регулюють порядок та умови залучення коштів фізичних і юридичних осіб в управління з метою фінансування будівництва житла та особливості управління цими коштами.
2.3.              Правила ФФБ є публічною пропозицією для вступу до фонду особи, яка бажає стати Довірителем цього фонду, на підставі визнання цих Правил.
2.4.              Вимог Правил ФФБ повинні дотримуватися всі суб’єкти системи фінансово-кредитних механізмів будівництва житла.
2.5.              Після визнання Довірителями Правил ФФБ (шляхом підписання договору про участь у ФФБ)  та  внесення  до  ФФБ коштів  Управитель ФФБ не має права вносити зміни та доповнення до Правил ФФБ без письмової згоди всіх Довірителів.  Згода Довірителя вважається  отриманою,  якщо  протягом  30  днів з дня надходження повідомлення Управителя про внесення змін і  доповнень  до  Правил ФФБ  на вказану у договорі адресу Довірителя Управитель не отримав письмової відповіді Довірителя.
2.6.              Створюваний Фонд фінансування будівництва за цими Правилами є Фондом фінансування будівництва виду “А”.
2.7.              Для ФФБ виду “А” поточну ціну вимірної одиниці Об'єкту будівництва, споживчі властивості об'єктів інвестування, коефіцієнти поверху та комфортності визначає Забудовник, при цьому він приймає на себе ризик щодо недостатності залучених коштів на спорудження Об'єкту будівництва та зобов'язаний своєчасно ввести його в експлуатацію незалежно від обсягу фінансування.
2.8.              Відносини між Забудовником, Управителем, Довірителем та іншими суб’єктами системи, які визначені цими Правилами, договорами про участь у ФФБ, та чинним законодавством, а також дія ФФБ припиняються після виконання усіх зобов’язань перед Довірителями.
2.9.              У разі ліквідації Управителя ФФБ:
-             всі права та зобов’язання Управителя ФФБ перед Довірителями переходять до нового Управителя, визначеного уповноваженою інстанцією;
-             кошти на рахунку ФФБ не включаються до ліквідаційної маси Управителя і спрямовуються виключно на задоволення вимог Довірителів цього ФФБ в порядку, визначеному чинним законодавством;
-             ці Правила залишаються чинними для нового Управителя. 
2.10.           Передача ФФБ до іншого Управителя не припиняє функціонування цього ФФБ.
 
3                    ПРОЦЕДУРА СТВОРЕННЯ ФФБ
 
3.1.              Фонд фінансування будівництва за власною ініціативою створюється Товариством з обмеженою відповідальністю “Фінансова компанія „ЄВРОБУД ІНВЕСТ”, (Далі - Управитель ФФБ), з метою отримання у довірчу власність коштів Довірителів задля організації будівництва Об’єкту будівництва, фінансування цього будівництва та подальшої передачі у власність Довірителів закріплених за ними об’єктів інвестування.
3.2.              ФФБ вважається створеним після затвердження управителем Правил ФФБ, укладання договору з забудовником та відкриття рахунку ФФБ. Для кожного ФФБ відкривається окремий рахунок. Будь-які обмеження щодо кількості об'єктів будівництва, що можуть споруджуватися в рамках кожного ФФБ, не встановлюються.
3.3.              ФФБ не є юридичною особою.
3.4.              Управитель ФФБ не може відповідати за своїми боргами активами фонду.
3.5.              Залучені до ФФБ кошти використовуються Управителем на умовах договору про участь у ФФБ у порядку, визначеному Правилами ФФБ.
3.6.              Довірителі, Забудовники та страхові компанії не мають права втручатися в дії Управителя щодо здійснення управління майном.
3.7.              ФФБ припиняє функціонування з моменту виконання усіх зобов'язань перед Довірителями.
 
 
4                    ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ВЗАЄМОВІДНОСИН ЗАБУДОВНИКА, УПРАВИТЕЛЯ ТА ДОВІРИТЕЛІВ
 
4.1.              Довірителями ФФБ можуть бути фізичні та юридичні особи.
4.2.              Забудовником може бути особа, яка згідно із законодавством має право на виконання функцій замовника будівництва для спорудження об'єктів будівництва та уклала договір з Управителем. 
4.3.              Управитель укладає із Забудовником договір, за яким замовляє Забудовнику збудувати один або декілька об'єктів будівництва, ввести їх в експлуатацію та передати об'єкти інвестування установникам цього фонду та на умовах, визначених Законом № 978-IV та цими Правилами.
4.4.              За кожним об'єктом будівництва Забудовник або його підрядник зобов'язаний укласти із страховиком, визначеним Управителем, договір обов'язкового страхування будівельно-монтажних робіт на весь час спорудження об'єкта будівництва та на гарантійний термін від ризиків його пошкодження або знищення внаслідок техногенних аварій та природних явищ - на користь управителя як довірчого власника.
4.5.              Виконання зобов'язань Забудовника за договором, укладеним між Забудовником та Управителем фонду, забезпечується встановленням іпотеки. Предметом іпотеки за іпотечним договором можуть бути майнові права на нерухомість, яка є об'єктом будівництва, або, за згодою управителя, об'єкт незавершеного будівництва, або нерухоме майно. Іпотечний договір має бути укладений у письмовій формі та нотаріально посвідчений відповідно до закону.
4.6.              За кожним об'єктом будівництва Забудовник та Управитель укладають:
-      договір уступки майнових прав на нерухомість, яка є Об'єктом будівництва, з відкладальними умовами, який набирає чинності у разі виявлення Управителем визначеного договором ризику порушення Забудовником умов договору і призводить до виникнення у Забудовника зобов’язання передати Управителю майно та майнові права на нерухомість, яка є Об'єктом будівництва;
-      договір доручення з відкладальними умовами, за яким Управителю у разі порушення Забудовником умов договору доручається виконувати функції Забудовника, у тому числі шляхом передоручення цих функцій іншим особам. При цьому Забудовник на час дії договору має право надавати безвідкличну довіреність Управителю на право делегування третім особам функцій Забудовника у разі порушення останнім умов договору з Управителем.
4.7.              Управитель визначив банк, в якому має бути відкритий поточний рахунок Забудовника та поточні рахунки його підрядників, субпідрядників та інших суб'єктів підприємницької діяльності, які беруть участь у спорудженні Об'єкту будівництва. Ця умова має бути внесена Забудовником у договори підряду та інші договори, пов'язані із спорудженням Об'єкту будівництва.
4.8.               За об’єктом будівництва Забудовник передає Управителю перелік об'єктів інвестування в Об'єкті будівництва, який є попереднім обсягом замовлення на будівництво, та майнові права на ці об'єкти інвестування для подальшої передачі Довірителям на умовах цих Правил. До попереднього обсягу на будівництво Забудовником додаються технічна характеристика будинку та по квартирні плани, а також інша документація, необхідна для інформування Довірителів про об’єкти інвестування. Без письмової згоди Управителя Забудовник не має права відчужувати або обтяжувати будь-яким способом об'єкти інвестування, майнові права на які передані Управителю.
4.9.              Забудовник зобов'язаний виконати свої зобов'язання за договором щодо організації спорудження об'єкту будівництва та своєчасного введення його в експлуатацію незалежно від обсягу замовлення на будівництво, підтвердженого Управителем.
4.10.           Протягом періоду будівництва Управитель відповідно до умов договору підтверджує Забудовнику обсяг замовлення на будівництво шляхом надання даних про об'єкти інвестування, майнові права на які передані установникам фонду на умовах Правил цього фонду.
4.11.           Управитель здійснює контроль за дотриманням Забудовником виконання умов та зобов'язань за укладеним Договором Управителя з Забудовником шляхом проведення нагляду за будівництвом з метою своєчасного запобігання виникненню ризикових ситуацій у процесі будівництва внаслідок дій чи бездіяльності Забудовника, що можуть призвести до:
- змін основних технічних характеристик об'єктів будівництва;
- погіршення споживчих властивостей об'єктів будівництва та/або об'єктів інвестування;
- зростання вартості будівництва більш ніж на 20 відсотків;
- збільшення строків будівництва більш ніж на 90 днів.
4.12.           Управитель має право залучати до проведення нагляду відповідних технічних спеціалістів як шляхом укладання відповідного договору з такою особою, так і організації нагляду відповідною юридичною особою, з якою Управителем укладений договір.
4.13.           У разі виявлення Управителем ризику порушень умов Договору Управителя з Забудовником, Управитель має право припинити фінансування будівництва, вимагати розірвання Договору Управителя з Забудовником, повернення Забудовником усіх спрямованих на фінансування будівництва цього об'єкта коштів, перерахування на рахунок Фонду коштів, необхідних для розрахунків з Довірителями, що виходять з Фонду у зв'язку із розірванням Договору Управителя з Забудовником, а також здійснювати інші заходи щодо виконання Забудовником своїх зобов'язань за Договором, визначені Законом та Договором Управителя із Забудовником.
4.14.           Забудовник зобов'язаний на вимогу Управителя протягом строку, визначеного в Договорі Управителя з Забудовником, повернути грошові кошти на рахунок Фонду або уступити майнові права на нерухомість, яка є об'єктом будівництва, Управителю, якщо інше не передбачено Договором Управителя з Забудовником.
4.15.           Управитель на умовах цих Правил:
-             укладає з фізичними та юридичними особами Договори про участь у ФФБ;
-             залучає кошти Довірителів в управління та зараховує їх на рахунок ФФБ;
-             закріплює за Довірителем обраний ним об’єкт інвестування;
-             після внесення Довірителем коштів до ФФБ видає Довірителю свідоцтво про участь у ФФБ - документ, що підтверджує участь Довірителя у ФФБ;
-             передає Довірителям, які повністю проінвестували закріплені за ними Об'єкти інвестування, майнові права на ці Об'єкти інвестування за договором про уступку майнових прав.
4.16.           Управитель спрямовує кошти Довірителів, залучені до ФФБ, на фінансування спорудження Об'єкту будівництва та формування оперативного резерву.
 
5                    ПОРЯДОК ВСТАНОВЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ. ПОРЯДОК УЧАСТІ У ФОНДІ ТА ВІДМОВИ ВІД УЧАСТІ У НЬОМУ
 
5.1.    Порядок укладання договору про участь у ФФБ та умови внесення коштів
 
5.1.1.           Об'єктами управління майном є ФФБ.
5.1.2.           ФФБ складаються з коштів, переданих Управителю ФФБ в управління на умовах договорів про участь у ФФБ.
5.1.3.           ФФБ знаходиться в довірчій власності Управителя. Управитель є довірчим власником отриманого ним в управління майна та здійснює управління майном відповідно до цих Правил та договору управління майном.
5.1.4.           Фізична або юридична особа стає Довірителем ФФБ за умови передачі коштів в управління Управителю ФФБ та укладання з Управителем ФФБ договору про участь у ФФБ.
5.1.5.           Договір про участь у ФФБ укладається за умови надання особою документів, які ідентифікують цю особу, а саме:
-             фізична особа – резидент має особисто пред’явити паспорт або документ, що його замінює, довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру ДРФО та заповнити анкету ідентифікації особи;
-             фізична особа – нерезидент документ, що посвідчує особу, легалізований у встановленому порядку;
-             юридична особа - резидент подає засвідчені нотаріально копії установчих документів, інформацію щодо посадових осіб та їх повноважень та довіреність на уповноваженого представника;
-             юридична особа нерезидент подає копію документа, що свідчить про реєстрацію цієї юридичної особи в країні її місцезнаходження (свідоцтво про державну реєстрацію, легалізований витяг з торговельного, судового або банківського реєстру іноземної держави про реєстрацію юридичної особи, засвідчену нотаріально у відповідності до чинного законодавства України тощо), легалізовану довіреність на уповноваженого представника цієї юридичної особи, банківські та поштові реквізити, відомості про засновників.
5.1.6.           Довіритель вносить до ФФБ кошти в національній валюті України у готівковій чи безготівковій формі.
5.1.7.           Після кожного внесення Довірителем коштів до ФФБ Управитель видає Довірителю нове свідоцтво про участь у ФФБ - документ, що підписують Довіритель та уповноважена особа Управителя та який підтверджує участь Довірителя у ФФБ, визнання ним  Правил ФФБ та умов фінансування і закріплення об’єктів інвестування, в якому зазначені:
-             вид ФФБ;
-             дані Довірителя:
-            для юридичних осіб:
-            для резидентів - найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України;
-            для нерезидентів - найменування, місцезнаходження та країна, де зареєстровано особу;
-            для фізичних осіб:
-            для громадян України - прізвище, ім'я, по батькові, адреса постійного місця проживання та ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів;
-            для іноземців, осіб без громадянства - прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), адреса постійного місця проживання за межами України;
-             дата видачі свідоцтва;
-             закріплений за Довірителем об'єкт інвестування;
-             запланована дата введення Об'єкту будівництва в експлуатацію;
-             сума коштів, переданих Довірителем в управління Управителю;
-             кількість закріплених за Довірителем вимірних одиниць об'єкта інвестування;
-             графік подальшого внесення Довірителем коштів до ФФБ;
-             витяг з договору про зобов'язання Забудовника перед Управителем, який діє в інтересах Довірителів, щодо спорудження Об'єкту будівництва та передачі у власність Довірителям об'єктів інвестування.
 
5.1.8.           Довіритель зобов’язаний:
-             чітко дотримуватись графіку внесення коштів до ФФБ;
-             сплачувати на користь управителя винагороди, визначені цими  правилами;
-             надавати Управителю інформацію, передбачену чинним законодавством;
-             в разі здачі об´єкту будівництва в опалювальний період, здійснювати опалення об´єкту інвестування, та нагляд за ним;
-             під час підписання акту прийому-передачі Об’єкту інвестування, укласти договір з експлуатуючою організацією на його обслуговування;
-             своєчасно вносити квартирну плату та плату за комунальні послуги з моменту підписання акту прийому-передачі;
-             з метою забезпечення централізованого обслуговування інженерних мереж об’єктів житлового фонду після вводу об’єкта в експлуатацію передати у комунальну власність територіальної громади (або об’єднанню власників при його створенні) зовнішньо будинкові інженерні мережі тепло-, енерго-, водопостачання та водовідведення (газопостачання при наявності). На виконання зазначених дій от імені Довірителя уповноважується Забудовник, про що робиться відмітка у Договорі про участь у ФФБ;
-             у разі якщо Довіритель інвестує нежитлові приміщення – довіритель зобов’язаний разом з прийняттям нежитлового приміщення  прийняти від  Забудовника на власний баланс інженерні та комунікаційні мережі які побудовані разом з об'єктом будівництва за кошти Довірителя
-             прийняти участь у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури району;
-             при необхідності (за вимогою управителя) приймати участь в прийнятті обладнання та устаткування будинку в експлуатацію;
-             після підписання Акту прийому-передачі об’єкту інвестування дотримуватися:
-            вимог Закону України «Про пожежну безпеку»;
-            вимог Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій;
-            вимог Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення;
-            вимог інших нормативно-правових актів у сфері утримання та використання приміщень;
-             нести відповідальність за порушення норм, встановлених зазначеними нормативно-правовими актами та за нанесення шкоди майну третіх осіб.
 
 
5.2.   Порядок та умови закріплення об’єкта інвестування за довірителем
 
5.2.1.           При укладенні договору про участь у ФФБ Довіритель обирає конкретний Об'єкт інвестування з переліку не закріплених за іншими Довірителями Об'єктів інвестування, що є у пропозиції Управителя. Цей Об'єкт інвестування Управитель має закріпити за Довірителем за умови внесення Довірителем коштів до ФФБ в сумі, що відповідає кількості вимірних одиниць цього об’єкта інвестування, яка становить:
-             для квартири, нежитлового приміщення – не менше 30% і не більше 100% загальної площі цього Об’єкта інвестування;
-             для гаражного боксу, машиномісця у паркінгу – 50% або 100% одного боксу (машиномісця).
5.2.2.           При закріпленні Об'єкта інвестування за Довірителем:
-             Довіритель бере на себе зобов'язання щодо подальшого внесення коштів до ФФБ відповідно до графіку внесення до ФФБ коштів, визначеному у свідоцтві про участь у ФФБ, за яким Довіритель зобов’язаний закінчити всі розрахунки не пізніше ніж за 90 календарних днів до запланованої дати введення Об'єкту будівництва в експлуатацію;
-             Управитель вилучає цей об'єкт з переліку Об'єктів інвестування, що є у пропозиції Управителя, для виключення можливості закріплення цього об'єкта за іншим Довірителем та зобов'язується, за умови виконання Довірителем своїх зобов'язань за договором про участь у ФФБ, в тому числі щодо додержання Графіку внесення до ФФБ коштів, включити Довірителя до переліку Довірителів, яким Забудовник у подальшому зобов'язаний передати у власність закріплені за ними Об'єкти інвестування.
5.2.3.           Закріплення Об'єкта інвестування за Довірителем є підтвердженням замовлення Забудовнику на спорудження цього об'єкта інвестування як складової частини Об'єкту будівництва (внесення цього Об'єкта інвестування до підтвердженого обсягу замовлення).
5.2.4.            Розмір вимог Довірителя на об'єкт інвестування визначається кількістю закріплених за Довірителем вимірних одиниць Об'єкта інвестування. Управитель після внесення Довірителем коштів до ФФБ закріплює за Довірителем відповідну кількість вимірних одиниць Об'єкта інвестування з урахуванням поточної ціни вимірної одиниці об'єкта інвестування.
5.2.5.           Поточна ціна вимірної одиниці об'єкта інвестування визначається виходячи з встановлених поточної ціни вимірної одиниці Об'єкта будівництва, коефіцієнтів поверху та комфортності цього об'єкта інвестування. На підставі цих даних Управитель розраховує вартість зобов'язань Довірителя щодо внесення коштів до ФФБ на момент здійснення таких розрахунків у відповідності до Графіку внесення коштів до ФФБ.
5.2.6.           Поточна ціна вимірної одиниці Об'єкта будівництва не може бути встановлена нижче, ніж попередня ціна для цього Об'єкта будівництва.
5.2.7.           У разі підвищення поточної ціни вимірної одиниці Об'єкта інвестування у Довірителя не виникає зобов'язань щодо внесення до ФФБ додаткових коштів за оплачені та закріплені за ним вимірні одиниці об'єкта інвестування.
5.2.8.           У разі виконання Забудовником додаткових робіт в об’єкті інвестування до договору про участь у ФФБ укладається додатковий правочин в якому встановлюється обсяг та вартість додаткових робіт.
 
 
5.3.   Взаємодія сторін після введення Об'єкта будівництва в експлуатацію
 
5.3.1.           Після введення Об'єкта будівництва в експлуатацію Забудовник письмово повідомляє про це Управителя та надає дані щодо фактичної загальної площі об'єктів інвестування, отримані від державних органів, що здійснюють реєстрацію права власності на нерухоме майно.
5.3.2.           Управитель ФФБ надає Забудовнику остаточно підтверджений обсяг замовлення на будівництво за цим Об'єктом будівництва та передає йому перелік Довірителів, які мають право отримати у власність закріплені за ними Об'єкти інвестування.
5.3.3.           Управитель рекомендованим листом на адресу, зазначену у договорі про участь у ФФБ, повідомляє Довірителів про необхідність проведення остаточних розрахунків.
5.3.4.           На підставі даних щодо фактичної загальної площі об'єктів інвестування Довіритель, протягом 15 календарних днів з дати направлення йому листа, зобов’язаний здійснити остаточні розрахунки з Управителем ФФБ на таких умовах:
1)       у разі, якщо фактична загальна площа об'єкта інвестування менша, ніж загальна площа за проектом, і ця різниця становить більше 0.5 кв.м., то Управитель ФФБ повертає Довірителю кошти, які були надмірно сплачені, в сумі, що відповідає вартості відповідної кількості вимірних одиниць Об'єкта інвестування, на яку зменшилась  загальна площа Об'єкта інвестування. Повернення здійснюється за поточною ціною вимірної одиниці Об'єкта інвестування, при цьому Довіритель сплачує податок з доходу фізичних осіб у порядку, визначеному законодавством;
2)       у разі, якщо фактична загальна площа Об'єкта інвестування більше, ніж загальна площа за проектом, і ця різниця становить більше 0.5 кв.м.,  то Довіритель вносить до ФФБ кошти в сумі, що відповідає вартості відповідної кількості вимірних одиниць Об'єкта інвестування, на яку збільшилась загальна площа Об'єкта інвестування за поточною ціною вимірної одиниці Об'єкта інвестування;
3)       у випадках, коли зменшення площі є наслідком встановлення додаткових перегородок  або проведення  інших опоряджувальних робіт за ініціативою Довірителя, такі розрахунки не здійснюються.
5.3.5.           Протягом 20 днів після здійснення Довірителем остаточних розрахунків за даними державних органів, що здійснюють реєстрацію права власності на нерухоме майно, Довіритель отримує в Управителя ФФБ довідку за встановленою формою в обмін на свідоцтво про участь у ФФБ. Довідка є документом, що підтверджує право Довірителя на отримання у власність закріпленого за ним об'єкта інвестування.
5.3.6.           Отриману від Управителя ФФБ довідку Довіритель надає Забудовнику для подальшого оформлення права власності на закріплений за ним об'єкт інвестування.
5.3.7.           Оформлення права власності на житло здійснюється Забудовником своїми силами та за свій рахунок в порядку, встановленому цими правилами.
5.3.8.           Оформлення права власності на нежитлові приміщення (офісні приміщення, гаражні бокси, машиномісця у паркингу) здійснюється Довірителем самостійно та за свій рахунок на підставі документів, отриманих від Забудовника.
5.3.9.           Протягом одного місяця після отримання Свідоцтва про право власності на об'єкт інвестування Довіритель зобов'язаний:
-             по об'єкту інвестування "житло" - прийняти участь у створенні об'єднання співвласників та вступити в члени цього об'єднання, в разі його створення, або укласти відповідний договір з експлуатуючою організацією;
-             по об'єкту інвестування "нежитлове приміщення" - укласти відповідний договір на експлуатацію блока нежитлових приміщень з експлуатуючою організацією, визначеною Забудовником та зазначеною в акті Державної комісії.
5.3.10.        Оформлення права власності на нежитлові приміщення здійснюється Довірителями самостійно та за свій рахунок на підставі необхідних для цього документів, отриманих від Забудовника та Управителя. При цьому обов'язки Забудовника з передачі об'єкта інвестування Довірителю будуть вважатися виконаними при підписанні і передачі Довірителю акта прийому-передачі об'єкта інвестування за умови здачі-прийняття всього об'єкта будівництва з вбудованими (прибудованими) приміщеннями в експлуатацію приймальною комісією.
5.3.11.        Забудовник зобов'язаний не пізніше шести місяців з дня введення Об'єкта будівництва в експлуатацію передати цей об'єкт об'єднанню співвласників, або власнику, або експлуатуючій організації разом з необхідною технічною документацією.
5.3.12.        Умови надання експлуатуючою організацією комунальних послуг мають регулюватись окремим договором, укладеним між експлуатуючою організацією та Довірителем, або між експлуатуючою організацією та новоствореним об'єднанням співвласників.
 
5.4.   Порядок оформлення документів про право власності на об'єкти інвестування - квартири. 
 
5.4.1.           Після здійснення Довірителем остаточних розрахунків за даними державних органів, що здійснюють реєстрацію права власності на нерухоме майно на умовах цих Правил та отримання від Управителя Довідки,  Довіритель отримує у Забудовника оглядовий ордер на квартиру та протягом 10 днів має підписати Акт прийому-передачі квартири для подальшого  оформлення правовстановлювальних документів.
З моменту підписання Акту прийому-передачі квартири Довіритель несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями або бездіяльністю та ризики знищення або пошкодження Об’єкту інвестування.
5.4.2.           Забудовник на підставі:
-             переліку Довірителів, наданого Управителем;
-             Актів прийому-передачі квартир, підписаних Забудовником та Довірителями;
-             Довідок, отриманих від Довірителів про 100 % інвестування об'єкта інвестування;
-             інших документів згідно з законодавством України
замовляє відповідним службам міста оформлення Свідоцтв про право власності на квартиру.
5.4.3.           Після отримання від відповідних служб міста Свідоцтв про право власності на квартиру Забудовник передає правовстановлювальні документи на квартири Довірителям.
5.4.4.           Якщо для участі у ФФБ Довіритель використав кошти, отримані від Кредитної установи  у кредит, Забудовник, на підставі Довіреності, наданої Довірителем  при  укладанні   Іпотечного   договору,  передає правовстановлювальні документи на квартиру уповноваженій особі Кредитної установи  для подальшої передачі Довірителю.
5.4.5.           За наявності поважних обставин, строк підписання Акту прийому-передачі квартири може бути подовжено на строк, що не перевищує 2-х місяців від фактичної дати введення Об'єкта будівництва в експлуатацію. В такому випадку Довіритель письмово попереджає Забудовника про продовження терміну оформлення права власності на квартиру, з наведенням об'єктивних причин, внаслідок яких він не мав можливості  підписати  Акт  прийому-передачі  квартири,  та представленням офіційного підтвердження цих причин.
5.4.6.           У разі порушення Довірителем цієї умови він за рішенням Управителя, погодженим з Забудовником, втрачає право на закріплену за ним квартиру. Управитель відкріплює від Довірителя закріплений за ним Об'єкт інвестування та закріплені за ним вимірні одиниці Об'єкта інвестування, про що інформує Довірителя рекомендованим листом за адресою, вказаною Довірителем при укладанні Договору про участь у Фонді фінансування будівництва та повертає кошти на умовах, визначених у п. 5.5. цих Правил.
5.4.7.           Забудовник на підставі відповідного акту, вилучає цю квартиру з Переліку Об'єктів інвестування в Об'єкті будівництва та перераховує до ФФБ кошти у необхідному обсязі для виплати Довірителю.
 
 
5.5.    Дострокове припинення управління майном за ініціативою Довірителя та умови виплати коштів Довірителю, порядок здійснення зміни Об'єкта інвестування, уступки права вимоги за договором про участь у ФФБ третім особам, часткового отримання коштів з ФФБ
 
5.5.1.           Довіритель, не пізніше ніж за 90 календарних днів до запланованої дати введення об'єкта будівництва в експлуатацію, має право достроково припинити управління майном та відмовитись від участі у ФФБ.
5.5.2.           Довіритель може отримати кошти протягом 20 банківських днів з дня подання заяви про відмову від участі у ФФБ після сплати ним винагороди Управителю  за оформлення таких операцій у розмірі, визначеному цими Правилами або Договором про участь у ФФБ.
5.5.3.           У випадку недостатності коштів оперативного резерву для виплати Довірителю, Забудовник на вимогу Управителя зобов'язаний перерахувати на рахунок ФФБ для виплати Довірителю кошти в необхідному обсязі. Кошти перераховуються протягом 10 днів з дня отримання про це вимоги від Управителя.
5.5.4.           Повернення коштів Довірителю ФФБ не може здійснюватися за рахунок іншого ФФБ або власного майна Управителя.
5.5.5.           Сума коштів, що підлягає виплаті Довірителю, визначається виходячи з кількості закріплених за Довірителем вимірних одиниць Об'єкта інвестування та поточної ціни вимірної одиниці цього об'єкта інвестування на день подання заяви про вихід із ФФБ.
5.5.6.           В разі, якщо визначений таким чином обсяг коштів менше суми, внесеної Довірителем до ФФБ, Довіритель може отримати кошти у сумі, внесеній ним до ФФБ.
5.5.7.           До запланованої дати введення Об'єкта будівництва в експлуатацію, за умови сплати Довірителем винагороди Управителю у розмірі, визначеному цими Правилами:
1)   Довірителі за письмовою згодою Управителя мають право уступити (відступити) право вимоги та свої зобов'язання за Договором про участь у ФФБ на користь третіх осіб;
2)   Довірителі, за якими закріплений об'єкт інвестування-квартира, за письмовою згодою Управителя,  мають право:
-             змінити об'єкт інвестування згідно з переліком об'єктів інвестування, які є у пропозиції за Об'єктами будівництва цього ФФБ;
-             не пізніше ніж за 90 календарних днів до запланованої дати введення об'єкта будівництва в експлуатацію, частково отримувати кошти з ФФБ у сумі, що відповідає вартості відповідної кількості вимірних одиниць Об'єкта інвестування та виходячи з поточної ціни на день подання заяви про отримання коштів з ФФБ, за умови, що після проведення операції залишок закріплених за Довірителем вимірних одиниць Об'єкта інвестування буде становити 70% або більше загальної площі Об'єкта інвестування.
 
 
5.6.   Порядок відкріплення об'єкта інвестування від Довірителя за невиконання умов Договору про участь у ФФБ
5.6.1.           У разі невиконання Довірителем умов Договору про участь у ФФБ Довіритель втрачає право на закріплений за ним Об'єкт інвестування та Управитель має право відкріпити від Довірителя закріплений за ним Об'єкт інвестування і закріплені за Довірителем вимірні одиниці об'єкта інвестування у таких випадках:
1)       за недотримання Довірителем Графіку подальшого внесення до ФФБ коштів, визначеного у Свідоцтві про участь у ФФБ, за сумами (виходячи з поточної ціни, яка встановлена на момент розрахунків) та/або строками – прострочення платежу більш ніж на 5 календарних днів без поважних причин;
2)       за недотримання Довірителем вимог цих Правил щодо письмового попередження Забудовника про подовження терміну підписання Акту прийому-передачі об'єкта Інвестування (не підписання акту прийому-передачі протягом встановленого строку з дати введення об’єкту будівництва в експлуатацію без поважних причин).
5.6.2.           В цьому випадку Довіритель перестає бути учасником процесу інвестування спорудження Об'єкта будівництва та має право отримати кошти в сумі, що відповідає вартості вимірних одиниць згідно Свідоцтва про участь у ФФБ за ціною на день їх відкріплення Управителем, за умови сплати Управителю відповідної винагороди.
5.6.3.           За несвоєчасне внесення коштів до ФФБ у відповідності з Графіком внесення коштів (за сумами або строком) Довірителю може нараховуватись неустойка у розмірі подвійної ставки НБУ за кожен день прострочення виконання зобов’язання.
 
5.7.   Припинення управління майном та виконання умов Договору про участь у ФФБ
5.7.1. Управління майном, яке Управитель здійснює за Договором про участь у ФФБ, припиняється у разі:
1) повного виконання Управителем зобов'язань перед Довірителем;
2) відмови Довірителя від участі в ФФБ;
3) смерті Довірителя - фізичної особи або ліквідації Довірителя - юридичної особи;
4) невиконання Довірителем своїх зобов'язань перед Управителем щодо внесення коштів до ФФБ  - прострочення платежу більш ніж на 5 календарних днів без поважних причин.
5) невиконання Довірителем своїх зобов'язань щодо підписання Акту прийому-передачі закріпленого за ним Об'єкта інвестування при відсутності поважних причин.
5.7.1.           Якщо Довіритель виконав усі зобов'язання перед Управителем та після введення Об'єкта будівництва в експлуатацію підписав акт прийому-передачі закріпленого за ним Об'єкта інвестування, умови Договору про участь у ФФБ вважаються виконаними та управління майном припиняється.
5.7.2.           У випадку, якщо Управитель, на умовах цих Правил, відкріпив від Довірителя закріплений за ним Об'єкт інвестування, управління майном припиняється.
5.7.3.           У разі припинення управління майном у зв’язку зі смертю Довірителя спадкоємці набувають право на отримання грошових коштів внесених Довірителем до ФФБ після пред’явлення свідоцтва про право на спадщину.
 
 
6                    УМОВИ, ОСОБЛИВОСТІ ТА ОБМЕЖЕННЯ ЗДІЙСНЕННЯ УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ
 
6.1.    Встановлюються обмеження права довірчої власності Управителя, з урахуванням яких Управитель має здійснювати на свій розсуд в рамках чинного законодавства визначені цими Правилами заходи для:
-             гарантованого забезпечення можливості реалізації Довірителями, які виконали свої зобов’язання перед Управителем щодо внесення коштів, їх прав на отримання у власність закріплених за ним Об’єктів інвестування;
-             гарантованого забезпечення можливості повернення Довірителям на їх вимогу коштів, наданих ними в управління Управителю, на умовах договору управління майном та цих Правил.
6.2.    Управитель здійснює управління ФФБ особисто та не може доручати здійснення управління ФФБ іншим особам.
6.3.    Управитель не може використовувати отримане в управління майно не за цільовим призначенням, визначеним у договорі управління майном;
 
 
 
7                    НАПРЯМИ ТА ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ ЗАЛУЧЕНИХ КОШТІВ
 
7.1.    Управитель для досягнення мети управління ФФБ, перераховує частину отриманих в довірчу власність коштів на фінансування будівництва. Решта коштів складає оперативний резерв, який залишається в управлінні Управителя.
7.2.    Облік спрямованих на фінансування будівництва коштів Управитель веде за Об'єктами будівництва.
7.3.    Забудовник зобов'язаний забезпечувати цільове використання отриманих від Управителя коштів. В інтересах Довірителів Управитель здійснює контроль цільового використання Забудовником коштів, спрямованих на фінансування будівництва.
7.4.    У разі зменшення обсягу підтвердженого замовлення на будівництво Забудовник зобов'язаний на вимогу Управителя повернути кошти на рахунок ФФБ для розрахунку з Довірителями. Кошти перераховуються протягом 10 днів з дня отримання про це вимоги від Управителя.
7.5.    Управитель в інтересах Довірителів може перевіряти фінансовий стан Забудовника, вимагати від нього надання фінансових та аудиторських звітів.
7.6.    Кошти оперативного резерву, сформованого Управителем відповідно до встановлених обмежень за рахунок отриманих в управління коштів, Управитель використовує для виконання таких операцій:
-             повне або часткове повернення коштів Довірителям з ФФБ;
-             перерозподіл отриманих в управління коштів між Об'єктами будівництва внаслідок здійснення Довірителями операції зміни Об'єкта інвестування.
7.7.    При введені Об’єкта будівництва в експлуатацію залишок коштів оперативного резерву перераховується Забудовнику.
 
 
 
8                    ТИПИ ВИМІРНИХ ОДИНИЦЬ ОБ’ЄКТІВ ІНВЕСТУВАННЯ
 
8.1.    Вимірна одиниця Об'єкта будівництва:
-             для об’єктів житлового та нежитлового будівництва - 1,00 кв.м.;
-             для гаражних боксів (машиномісць) – гаражний бокс (машиномісце).
8.2.    Вимірна одиниця Об’єкта інвестування для розрахунків:
-             для об’єктів житлового та нежитлового будівництва - 0,01кв.м.;
-             для гаражних боксів (машиномісць) – 50% одного боксу (машиномісця).
 
 
9                    РОЗМІР ВИНАГОРОДИ УПРАВИТЕЛЯ
 
9.1.              За перерахування коштів на фінансування будівництва Управитель отримує винагороду яку сплачує Забудовник у розмірі, строки та у порядку, погоджених із Забудовником при укладанні договору.  За погодженням Управителя та Забудовника, при перерахуванні коштів на фінансування будівництва із фонду фінансування будівництва, управитель може утримувати належну йому винагороду самостійно за рахунок коштів ФФБ.
9.2.              Довіритель сплачує Управителю винагороду за  управління майном та за додаткові послуги. Винагорода за управління майном складається з 0,5% від вартості закріплених за довірителем вимірних одиниць об´єкту інвестування. Вказана винагорода починає сплачуватися з моменту першого внеску та продовжує сплачуватися при кожному черговому внеску до закінчення 100% сплати об´єкту інвестування та з утримання Управителем на свою користь відсотків нарахованих банком на залишки по рахунку ФФБ (депозитних відсотків).
9.3.              Додаткові послуги Довіритель сплачує винагороду у наступному розмірі:
а) за оформлення зміни об'єкта інвестування - у розмірі 2 % від вартості закріплених за Довірителем вимірних одиниць в Об'єкті інвестування за ціною вимірної одиниці Об'єкта інвестування на день подачі заяви про зміну Об'єкта інвестування;
б) за оформлення уступки (відступлення) права вимоги Довірителя за цим Договором на користь третіх осіб - у розмірі 5 % від вартості закріплених за Довірителем вимірних одиниць в об'єкті інвестування за ціною вимірної одиниці Об'єкта інвестування на день подачі заяви про уступку права вимоги;
в) за оформлення відмови від участі у фонді - у розмірі 1% від вартості закріплених за Довірителем вимірних одиниць в Об’єкті інвестування за ціною вимірної одиниці Об’єкта інвестування на день подачі відповідної заяви.
За виплату Довірителю коштів у випадку передбачених в пункті «в» та інших випадках за  даним Договором та Правилами ФФБ – розмір виплат Управителю складається з двох сум:
1) сума у розмірі  4% від суми коштів, що були фактично внесені Довірителем;
2) сума коштів у розмірі який дорівнює різниці між фактично внесеною Довірителем сумою та сумою яка підлягає поверненню виходячи з поточної ціни на день подання відповідної заяви.
Плату за додаткові послуги Довіритель здійснює на відповідний рахунок Управителя до моменту фактичного вчинення вищенаведених дій у готівковій або безготівковій формі.
Податок  з доходів фізичних осіб сплачується відповідно до чинного законодавства.
9.4.              Управитель самостійно утримує на свою користь відсотки, нараховані банком на залишки по рахунку ФФБ, а також за власний рахунок  несе витрати по утриманню банківського рахунку ФФБ.


© Фінансова компанія «Євробуд Інвест»
Всі права застережено

FGS_Studio