Головна   Блог  Компанія  Фінансовий звіт  Забудовники  Новини  Фото будинків  Контакти          Українська мова Русский язык   
Придбання квартири
Світлиця
Немішаєве вул.Гагаріна 8
  Правила ФФБ
  Технічна хар-стика, ціна
  Плани фасадів, фото
Буча вул.Пушкінська, 59В
  Правила ФФБ
  Технічна хар-стика, ціна
  Плани фасадів, фото
Немішаєве вул.Гагаріна 10
  Правила ФФБ
  Технічна хар-стика, ціна
  Плани фасадів, фото


ТОВ ФК “Євробуд Інвест”
07853, Київська обл.,
смт. Немішаєве
вул. Заводська, буд.47в/1
(04577) 41 354
(067) 284 36 25
(050) 357 28 56
[email protected]
Правила ФФБ №8

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О
Рішенням загальних зборів учасників
ТОВ “ФК „ЄВРОБУД ІНВЕСТ”
Протокол № 3 від  28.02.2013р.                             
 
Голова зборів ________________
 
Генеральний директор Товариства _______________
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПРАВИЛА
ФОНДУ ФІНАНСУВАННЯ БУДІВНИЦТВА
№ 8
ВИДУ „А”
Управителя - ТОВ «ФК «Євробуд Інвест»
 
(свідоцтво про реєстрацію фінансової установи
серії ФК № 120 від 14.12.2006р.)
 
 
 
Об’єкт будівництва:  Багатоквартирний житловий будинок №3 в ЖК «Світлиця»
   
Адреса: Київська область, Бородянський р-н., смт. Немішаєве, вул. Гагаріна, буд.10 
   
Забудовник: ТОВ «Євробуд»

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
смт. Немішаєве
2013 р.
 
 
 
ЗМІСТ
1.         ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ... 3
2         ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ         4
3         ПРОЦЕДУРА СТВОРЕННЯ ФФБ.............. 4
4         ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ВЗАЄМОВІДНОСИН ЗАБУДОВНИКА, УПРАВИТЕЛЯ ТА ДОВІРИТЕЛІВ         5
5         ПОРЯДОК ВСТАНОВЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ. ПОРЯДОК УЧАСТІ У ФОНДІ ТА ВІДМОВИ ВІД УЧАСТІ У НЬОМУ....... 6
5.1.Порядок укладання договору про участь у ФФБ      6
5.2.Порядок та умови закріплення Об’єкта інвестування за Довірителем та умови передачі коштів в управління Управителю ФФБ      7
5.3.Взаємодія сторін після введення Об’єкта будівництва в експлуатацію 9
5.4.Порядок оформлення документів про право власності на Об’єкти інвестування - квартири.    10
5.5.Дострокове припинення управління майном за ініціативою Довірителя та умови виплати коштів Довірителю, порядок здійснення зміни Об’єкта інвестування, уступки права вимоги за договором про участь у ФФБ третім особам, часткового отримання коштів з ФФБ    11
5.6.Порядок відкріплення Об’єкта інвестування від Довірителя за невиконання умов Договору про участь у ФФБ    11
5.7.Припинення управління майном та виконання умов Договору про участь у ФФБ    12
6       УМОВИ, ОСОБЛИВОСТІ ТА ОБМЕЖЕННЯ ЗДІЙСНЕННЯ УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ12
7         НАПРЯМИ ТА ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ ЗАЛУЧЕНИХ КОШТІВ.... 12
8       ТИПИ ВИМІРНИХ ОДИНИЦЬ ОБ’ЄКТІВ ІНВЕСТУВАННЯ   112
9       РОЗМІР ВИНАГОРОДИ УПРАВИТЕЛЯ      13
10         ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВИТЕЛЯ І ЗАБУДОВНИКА ЗА НЕВИКОНАННЯ ПРИЙНЯТИХ НА СЕБЕ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ       14
 
 1.       ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
 
Для цілей цих Правил терміни вживаються в такому значенні:
 
вимірна одиниця Об’єкта інвестування - встановлена цими Правилами ФФБ одиниця виміру Об’єкта інвестування, яка визначається в метричних одиницях або в частках (відсотках) цього Об’єкта інвестування як єдиного цілого;
Довіритель ФФБ – фізична або юридична особа або спільний інвестор ФОН, яка відповідно до Закону України № 978-IV зі змінами і доповненнями є установником управління майном та учасником ФФБ, передає кошти Управителю в довірчу власність на підставі договору управління майном та на підставі визнання і дотримання цих Правил;
договір управління майном (договір про участь у ФФБ) - договір, за яким установник управління передає Управителю у довірчу власність майно з метою досягнення визначених ним цілей та встановлює обмеження щодо окремих дій Управителя з управління цим майном;
Забудовник – ТОВ „Євробуд”, ідентифікаційний код 32430630, яке організовує спорудження Об’єкту будівництва у відповідності з проектною документацією, у встановлені строки та належної якості, на умовах цих Правил передає у власність Довірителям ФФБ закріплені за ними Об’єкти інвестування разом з правовстановлюючими документами та уклало з Управителем договір про організацію спорудження Об’єкта будівництва № 08/01/28  від 28.02.2013р.;
закон № 978-IV – Закон України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю», з змінами і доповненнями.
закріплення Об’єкта інвестування за Довірителем - встановлення правовідносин між Довірителем та Управителем на підставі договору про участь у ФФБ, за яких у Довірителя виникає право вимоги на цей Об’єкт інвестування в майбутньому;
Об’єкт будівництва - будівля, споруда або комплекс споруд, будівництво яких організує Забудовник та фінансування будівництва яких здійснює Управитель за рахунок отриманих в управління коштів, а саме: Багатоквартирний житловий будинок №3 ЖК «Світлиця», споруджуваний за адресою: Київська область, Бородянський р-н., смт. Немішаєве, вул. Гагаріна, буд.10
Об’єкт інвестування - квартира або приміщення соціально-побутового призначення (вбудовані в житлові будинки або окремо розташовані нежитлові приміщення, гаражний бокс, машиномісце тощо) в Об’єкті будівництва, яке після завершення будівництва стає окремим майном. Майнові права на Об’єкти інвестування Забудовник передає Управителю для подальшої передачі Довірителям на умовах цих правил;
позичальник - Довіритель ФФБ, який отримав у банку кредит для участі в ФФБ;
поточна ціна вимірної одиниці Об’єкта інвестування - встановлена Забудовником на момент розрахунків з Довірителем ціна права вимоги на одну вимірну одиницю Об’єкта інвестування;
момент розрахунків – дата надходження коштів на банківський рахунок ФФБ;
правила ФФБ - система норм, затверджена та оприлюднена Управителем ФФБ, якої мають дотримуватися всі суб'єкти системи фінансово-кредитних механізмів будівництва житла для досягнення мети управління майном, визначеної Установником управління;
суб’єкти системи фінансово-кредитних механізмів i управління
майном при будівництві житла - Довірителі, Управителі, Забудовники;
договір Управителя із Забудовником (далі - Договір) - договір, який регулює взаємовідносини Управителя із Забудовником щодо організації спорудження Об’єкту будівництва з використанням отриманих в управління Управителем коштів та подальшої передачі Забудовником Об’єктів інвестування Довірителям;
Управитель – юридична особа ТОВ «ФК «Євробуд Інвест», яке у встановленому законодавством порядку набуло статусу фінансової установи (Свідоцтво ФК № 120 від 14.12.2006р.) та отримало ліцензію Держфінпослуг на провадження діяльності із залучення коштів установників управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю від 11.07.2008р. серії АВ № 416614, яка від свого імені діє в інтересах установників управління майном і здійснює управління залученими коштами згідно із законодавством та Правилами фонду;
фінансування будівництва - використання Управителем отриманих в управління коштів на проведення проектно-вишукувальних робіт та спорудження Об’єктів будівництва за умовами договору;
фонд фінансування будівництва - кошти, передані Управителю ФФБ в управління, які використані чи будуть використані Управителем у майбутньому на умовах цих Правил ФФБ та договорів про участь у ФФБ.
відкріплення Об’єкта інвестування від Довірителя - припинення правовідносин, встановлених між Управителем ФФБ та Довірителем стосовно закріпленого за Довірителем Об’єкта інвестування, в результаті чого Довіритель втрачає право вимоги на цей Об’єкт інвестування з поверненням йому внесених коштів у порядку, встановленому цим Законом;
облік прав вимоги Довірителів ФФБ - облік вимірних одиниць Об’єктів інвестування, права вимоги на які (вимірні одиниці) належать Довірителям;
система обліку прав вимоги Довірителів ФФБ - складений Управителем на відповідну дату перелік Довірителів та належних їм прав вимоги на закріплені за ними вимірні одиниці Об’єктів інвестування;
перелік Об’єктів інвестування - документ за конкретним Об’єктом будівництва, підписаний Забудовником та Управителем ФФБ, що підтверджує право Управителя на здійснення операцій з вимірними одиницями Об’єктів інвестування, що містяться в цьому переліку;
винагорода Управителя ФФБ - грошові кошти, які відповідно до цього Закону установники управління (Довірителі ФФБ) сплачують Управителю для відшкодування необхідних витрат, зроблених Управителем у зв'язку з управлінням майном (коштами), переданим йому в управління за договорами про управління майном (договорами про участь у ФФБ), а також для забезпечення його діяльності з управління майном. Довірителі ФФБ сплачують Управителю таку винагороду у строки, розмірі та в порядку, визначені договором про участь у ФФБ. Управитель може отримувати винагороду або утримувати її самостійно в інших випадках, передбачених Законом.
 
2                    ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
2.1.              Ці правила Фонду фінансування будівництва (далі Правила ФФБ) розроблені у відповідності з вимогами Закону України “Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю”.
2.2.              Правила ФФБ це система норм які регулюють порядок та умови залучення коштів фізичних і юридичних осіб в управління з метою фінансування будівництва житла і нежитлових приміщень та встановлюють особливості управління цими коштами.
2.3.              Правила ФФБ є публічною пропозицією для вступу до фонду особи, яка бажає стати Довірителем цього фонду, на підставі визнання цих Правил. Правила ФФБ оприлюднюються шляхом їх розміщення на вільному для огляду клієнтами місці в приміщенні Управителя, а також на Web-сайті Управителя.
2.4.              Вимог Правил ФФБ повинні дотримуватися всі суб’єкти системи фінансово-кредитних механізмів будівництва.
2.5.              Після визнання Довірителями Правил ФФБ (шляхом підписання договору про участь у ФФБ) та внесення до ФФБ коштів, Управитель ФФБ не має права вносити зміни та доповнення до Правил ФФБ без письмової згоди всіх Довірителів. Згода Довірителя вважається отриманою, якщо протягом 30 днів з дня надходження повідомлення Управителя про внесення змін і доповнень до Правил ФФБ на вказану у договорі адресу Довірителя Управитель не отримав письмової відповіді Довірителя.
2.6.              Створюваний Фонд фінансування будівництва за цими Правилами є Фондом фінансування будівництва виду “А”.
2.7.              Для ФФБ виду “А” поточну ціну вимірної одиниці Об’єкту будівництва, споживчі властивості Об’єктів інвестування, коефіцієнти поверху та комфортності визначає Забудовник, при цьому він приймає на себе ризик щодо недостатності залучених коштів на спорудження Об’єкту будівництва та зобов'язаний своєчасно ввести його в експлуатацію відповідно до проектної документації та проектної декларації і виконати усі необхідні роботи для дотримання технічних характеристик Об’єктів інвестування та Об’єкта будівництва, визначених у проектній декларації, незалежно від обсягу фінансування.
2.8.              Відносини між Забудовником, Управителем, Довірителем та іншими суб’єктами системи, які визначені цими Правилами, договорами про участь у ФФБ, та чинним законодавством, а також дія ФФБ припиняються після виконання усіх зобов’язань перед Довірителями.
2.9.              У разі ліквідації Управителя ФФБ:
-             всі права та зобов’язання Управителя ФФБ перед Довірителями переходять до нового Управителя, визначеного уповноваженою законодавством інстанцією;
-             кошти на рахунку ФФБ не включаються до ліквідаційної маси Управителя і спрямовуються виключно на задоволення вимог Довірителів цього ФФБ в порядку, визначеному чинним законодавством;
-             ці Правила залишаються чинними для нового Управителя.
2.10.           Передача ФФБ до іншого Управителя не припиняє функціонування цього ФФБ.
 
3                    ПРОЦЕДУРА СТВОРЕННЯ ФФБ
 
3.1.              Фонд фінансування будівництва за власною ініціативою створюється Товариством з обмеженою відповідальністю “Фінансова компанія „Євробуд Інвест”, (Далі - Управитель ФФБ), з метою отримання у довірчу власність коштів Довірителів задля організації спорудження Об’єкту будівництва, фінансування цього будівництва та подальшої передачі у власність Довірителів закріплених за ними Об’єктів інвестування.
3.2.              ФФБ вважається створеним після затвердження Управителем Правил ФФБ, укладання договору з Забудовником та відкриття рахунку ФФБ. Для кожного ФФБ відкривається окремий рахунок. Будь-які обмеження щодо кількості Об’єктів будівництва, що можуть споруджуватися в рамках кожного ФФБ, а також щодо обсягів залучених Управителем ФФБ в управління коштів, не встановлюються.
3.3.              ФФБ не є юридичною особою.
3.4.              Управитель ФФБ не може відповідати за своїми боргами активами фонду.
3.5.              Управитель відкриває в обраному ним банку на своє ім'я окремий поточний рахунок, який є рахунком фонду. Рахунок ФФБ Управитель використовує для:
-             обліку залучених в управління коштів;
-             здійснення розрахунків за операціями з управління ФФБ;
-             зберігання оперативного резерву, сформованого за рахунок залучених в управління коштів.
3.6.              Залучені до ФФБ кошти використовуються Управителем на умовах Договору про участь у ФФБ у порядку, визначеному Правилами ФФБ.
3.7.              Кошти учасників фондів, отримані Управителем в управління, відокремлюються від іншого майна Управителя, а також від коштів інших фондів.
3.8.              Суб'єкти системи фінансово-кредитних механізмів не мають права втручатися в дії Управителя щодо здійснення управління майном окрім Довірителів у разі виявлення ними фактів нецільового управління майном, переданим Управителю за договором управління майном, шляхом подання йому відповідного письмового звернення.
3.9.              Відносини між суб'єктами системи фінансово-кредитних механізмів припиняються після виконання усіх зобов'язань перед Довірителями.
 
4                    ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ВЗАЄМОВІДНОСИН ЗАБУДОВНИКА, УПРАВИТЕЛЯ ТА ДОВІРИТЕЛІВ
 
4.1.              Довірителями ФФБ можуть бути фізичні та юридичні особи.
4.2.              Забудовником може бути особа, яка згідно із законодавством має право на виконання функцій замовника будівництва для спорудження Об’єктів будівництва та уклала договір з Управителем.
4.3.              Управитель укладає із Забудовником договір, за яким замовляє Забудовнику збудувати один або декілька Об’єктів будівництва, ввести їх в експлуатацію та передати Об’єкти інвестування установникам цього фонду на умовах, визначених Законом № 978-IV та цими Правилами.
4.4.              За Об’єктом будівництва Забудовник не має права укладати договори з різними Управителями ФФБ.
4.5.              Виконання зобов'язань Забудовника за договором, укладеним між Забудовником та Управителем фонду, забезпечується встановленням іпотеки. Предметом іпотеки за іпотечним договором можуть бути майнові права на нерухомість, яка є Об’єктом будівництва, або, за згодою Управителя, Об’єкт незавершеного будівництва, або нерухоме майно. Іпотечний договір має бути укладений у письмовій формі та нотаріально посвідчений відповідно до закону.
4.6.              За Об’єктом будівництва Забудовник та Управитель укладають:
-      договір уступки майнових прав на нерухомість, яка є Об’єктом будівництва, з відкладальними умовами, який набирає чинності у разі виявлення Управителем визначеного договором ризику порушення Забудовником умов договору і призводить до виникнення у Забудовника зобов’язання передати Управителю майно та майнові права на нерухомість, яка є Об’єктом будівництва;
-      договір доручення з відкладальними умовами, за яким Управителю у разі порушення Забудовником умов договору доручається виконувати функції Забудовника, у тому числі шляхом передоручення цих функцій іншим особам. При цьому Забудовник на час дії договору має право надавати безвідкличну довіреність Управителю на право делегування третім особам функцій Забудовника у разі порушення останнім умов договору з Управителем.
4.7.              Управитель визначає банк, в якому має бути відкритий поточний рахунок Забудовника та поточні рахунки його підрядників, субпідрядників та інших суб'єктів підприємницької діяльності, які беруть участь у спорудженні Об’єкту будівництва. Ця умова має бути внесена Забудовником у договори підряду та інші договори, пов'язані із спорудженням Об’єкту будівництва.
4.8.               За Об’єктом будівництва Забудовник передає Управителю перелік Об’єктів інвестування в Об’єкті будівництва, який є попереднім обсягом замовлення на будівництво, та майнові права на ці Об’єкти інвестування для подальшої передачі Довірителям на умовах цих Правил. До попереднього обсягу на будівництво Забудовником додаються технічна характеристика будинку та поквартирні плани, а також інша документація, необхідна для інформування Довірителів про Об’єкти інвестування. Забудовник не має права відчужувати або обтяжувати будь-яким способом Об’єкти інвестування, майнові права на які передані Управителю фонду, без письмової згоди Управителя фонду, а після переходу прав на Об’єкти інвестування від Управителя фонду до установників фонду - без письмової згоди установників фонду.
4.9.              Забудовник зобов'язаний виконати свої зобов'язання за договором щодо організації спорудження Об’єкту будівництва та своєчасного введення його в експлуатацію незалежно від обсягу замовлення на будівництво, підтвердженого Управителем.
4.10.           Протягом періоду будівництва Управитель відповідно до умов договору підтверджує Забудовнику обсяг замовлення на будівництво шляхом надання даних про Об’єкти інвестування, майнові права на які передані установникам фонду на умовах Правил цього фонду та договорів про участь у ФФБ.
4.11.           Управитель на умовах цих Правил:
-             укладає з фізичними та юридичними особами Договори про участь у ФФБ;
-             залучає кошти Довірителів в управління та зараховує їх на рахунок ФФБ;
-             закріплює за Довірителем обраний ним Об’єкт інвестування;
-             після внесення Довірителем коштів до ФФБ видає Довірителю свідоцтво про участь у ФФБ - документ, що підтверджує участь Довірителя у ФФБ;
-             передає Довірителям, які повністю проінвестували закріплені за ними Об’єкти інвестування, майнові права на ці Об’єкти інвестування за договором про уступку майнових прав.
4.12.           Управитель спрямовує кошти Довірителів, залучені до ФФБ, на фінансування спорудження Об’єкту будівництва та формування оперативного резерву. Залишки коштів оперативного резерву є власністю Забудовника та після введення Об’єкту будівництва в експлуатацію і підписання актів прийому-передачі Об’єктів інвестування з Довірителями, перераховуються з рахунку ФФБ на рахунок Забудовника.
4.13.           Управитель здійснює контроль за дотриманням Забудовником виконання умов та зобов’язань за укладеним Договором Управителя з Забудовником шляхом проведення нагляду за будівництвом з метою своєчасного запобігання виникненню ризикових ситуацій у процесі будівництва внаслідок дій чи бездіяльності Забудовника, що можуть призвести до:
-             змін основних технічних характеристик Об’єктів будівництва;
-             погіршення споживчих властивостей Об’єктів будівництва та/або Об’єктів інвестування;
-             зростання вартості будівництва більш ніж на 20 відсотків;
-             збільшення строків будівництва більш ніж на 90 днів.
4.14.           Управитель має право залучати до проведення нагляду відповідних технічних спеціалістів як шляхом укладання відповідного договору з такою фізичною особою, так і організації нагляду відповідною юридичною особою, з якою Управителем укладений договір.
4.15.           У разі виявлення Управителем ризику порушень умов Договору Управителя з Забудовником, Управитель має право припинити фінансування будівництва, вимагати розірвання Договору Управителя з Забудовником, повернення Забудовником усіх спрямованих на фінансування будівництва цього Об’єкта коштів, перерахування на рахунок Фонду коштів, необхідних для розрахунків з Довірителями, що виходять з Фонду у зв'язку із розірванням Договору Управителя з Забудовником, а також здійснювати інші заходи щодо виконання Забудовником своїх зобов'язань за Договором, визначених Законом та Договором Управителя із Забудовником.
4.16.           Забудовник зобов'язаний на вимогу Управителя протягом строку, визначеного в Договорі Управителя з Забудовником, повернути грошові кошти на рахунок Фонду або уступити майнові права на нерухомість, яка є Об’єктом будівництва, Управителю, якщо інше не передбачено Договором Управителя з Забудовником.
 
5                    ПОРЯДОК ВСТАНОВЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ. ПОРЯДОК УЧАСТІ У ФОНДІ ТА ВІДМОВИ ВІД УЧАСТІ У НЬОМУ
 
5.1.    Порядок укладання договору про участь у ФФБ
 
5.1.1.           Об’єктами управління майном є ФФБ.
5.1.2.           ФФБ складаються з коштів, переданих Управителю ФФБ в управління на умовах договорів про участь у ФФБ.
5.1.3.           ФФБ знаходиться в довірчій власності Управителя. Управитель є довірчим власником отриманого ним в управління майна та здійснює управління майном відповідно до цих Правил та договору управління майном.
5.1.4.           Фізична або юридична особа або спільний інвестор ФОН стає Довірителем ФФБ за умови передачі коштів в управління Управителю ФФБ та укладання з Управителем ФФБ договору про участь у ФФБ.
5.1.5.           Договір про участь у ФФБ укладається за умови надання особою документів, які ідентифікують цю особу, а саме:
-             фізична особа – резидент має особисто пред’явити паспорт або документ, що його замінює, довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру ДРФО;
-             фізична особа – нерезидент документ, що посвідчує особу, легалізований у встановленому порядку;
-             юридична особа - резидент подає засвідчені нотаріально копії установчих документів, інформацію щодо посадових осіб та їх повноважень та довіреність на уповноваженого представника, та заповнює опитувальник юридичної особи;
-             юридична особа нерезидент подає копію документа, що свідчить про реєстрацію цієї юридичної особи в країні її місцезнаходження (свідоцтво про державну реєстрацію, легалізований витяг з торговельного, судового або банківського реєстру іноземної держави про реєстрацію юридичної особи, засвідчену нотаріально у відповідності до чинного законодавства України тощо), легалізовану довіреність на уповноваженого представника цієї юридичної особи, банківські та поштові реквізити, відомості про засновників, та заповнює опитувальник юридичної особи.
5.1.6.   Договір про участь у Фонді обов'язково повинен містити: 
 1) назву договору;
 2) найменування, адресу та реквізити Управителя;
 3) прізвище, ім'я і по батькові Довірителя-фізичної особи , та її адресу;
 4) найменування, місцезнаходження Довірителя-юридичної особи;
 5)предмет договору;
 6) вид фонду фінансування будівництва;
 7) розмір фінансового активу, зазначений у грошовому виразі, порядок передачі Довірителем коштів в управління, строки внесення та умови взаєморозрахунків;
 8) відомості про об’єкт будівництва, відомості про закріплений за Довірителем об’єкт інвестування із зазначенням його технічних характеристик;
 9) запланована дата (місяць і рік) введення Об’єкта будівництва в експлуатацію;
 10) строк дії договору;
 11) обмеження права довірчої власності Управителя з управління майном, а саме:
- управитель не може доручити здійснення управління майном іншим особам та зобов’язаний здійснювати управління майном особисто,
- управитель не може використовувати отримане в управління майно не за цільовим призначенням, визначеним у договорі управління майном,
- інші обмеження, встановлені законом або договором управління майном;
 12) порядок зміни і припинення дії договору;
 13) права та обов'язки Управителя та Довірителів, відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання умов договору;
 14) строки та механізм повернення Довірителю коштів на його вимогу, розмір платежів, які повинен сплатити при цьому Довіритель;
 15) порядок надання інформації Довірителю про хід виконання умов договору, перелік інформації, яка надається Довірителю у письмовій формі;
 16) відповідальність сторін за невиконання умов Договору;
 17) розмір та форму винагороди Управителя;
 18) підписи сторін.

5.1.7.           Якщо Довіритель ФФБ - спільний інвестор ФОН, від імені та в інтересах якого діє Управитель ФОН в системі ФОН-ФФБ, додатково мають бути надані належним чином засвідчені копії Правил ФОН та інвестиційної декларації ФОН, які підтверджують правомірність дій такого Управителя ФОН. Якщо Управитель ФОН та Управитель ФФБ в системі ФОН-ФФБ є одна особа, то в договорі зазначається тільки найменування такого ФОН. Укладання такого договору від імені Довірителів, які складають спільного інвестора ФОН, може бути доручено фізичній особі, яка діє від їх імені на підставі відповідної довіреності з правом передоручення.
5.1.8.           Після введення Об’єкта будівництва в експлуатацію Управитель може продовжити укладання договорів про участь у ФФБ із закріпленням Об’єктів інвестування за Довірителями до моменту отримання письмової вимоги Забудовника повернути йому майнові права на Об’єкти інвестування, які не передані Довірителям. Забудовник зобов'язаний прийняти від Управителя такі майнові права.
5.1.9.           Довіритель зобов’язаний:
-             чітко дотримуватись графіку внесення коштів до ФФБ;
-             сплачувати на користь Управителя винагороду, визначені цими правилами;
-             надавати Управителю інформацію, передбачену чинним законодавством;
-             під час підписання акту прийому-передачі Об’єкту інвестування, укласти договір з експлуатуючою організацією на його обслуговування, яка визначена Забудовником;
-             своєчасно вносити квартирну плату та плату за комунальні послуги з моменту підписання акту прийому-передачі;
-             з метою забезпечення централізованого обслуговування інженерних мереж Об’єктів житлового фонду після вводу Об’єкта будівництва в експлуатацію передати у комунальну власність (чи на обслуговування) територіальної громади (або об’єднанню власників при його створенні) зовнішньо будинкові інженерні мережі тепло-, енерго-, газопостачання, водопостачання та водовідведення, з окремо розташованими і вбудованими бойлерними, насосними з обладнанням, індивідуальними тепловими пунктами (ІТП) (в разі наявності), до яких приєднаний будинок. На виконання зазначених дій от імені Довірителя уповноважується Забудовник, про що робиться відмітка у Договорі про участь у ФФБ;
-             у разі якщо Довіритель інвестує нежитлові приміщення – Довіритель зобов’язаний разом з прийняттям нежитлового приміщення прийняти від Забудовника на власний баланс інженерні та комунікаційні мережі які побудовані разом з Об’єктом будівництва за кошти Довірителя
-             прийняти участь у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури району;
-             при необхідності (за вимогою Управителя) приймати участь в прийнятті Обладнання та устаткування будинку в експлуатацію;
-             після підписання Акту прийому-передачі Об’єкту інвестування дотримуватися:
-        вимог Закону України «Про пожежну безпеку»;
-        вимог Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій;
-        вимог Правил надання послуг з газопостачання, постачання  води і водовідведення;
-        вимог інших нормативно-правових актів у сфері утримання та використання приміщень;
-             нести відповідальність за порушення норм, встановлених зазначеними нормативно-правовими актами та за нанесення шкоди майну третіх осіб.
 
5.2.   Порядок та умови закріплення Об’єкта інвестування за Довірителем та умови передачі коштів в управління Управителю ФФБ
 
5.2.1.           При укладенні договору про участь у ФФБ Довіритель обирає конкретний Об’єкт інвестування з переліку не закріплених за іншими Довірителями Об’єктів інвестування, що є у пропозиції Управителя. Цей Об’єкт інвестування Управитель має закріпити за Довірителем за умови внесення Довірителем коштів до ФФБ в сумі, що відповідає кількості вимірних одиниць цього Об’єкта інвестування, яка становить:
-             для квартири, нежитлового приміщення – не менше 20 % і не більше 100% загальної площі цього Об’єкта інвестування;
-             для гаражного боксу, машиномісця у паркінгу – 50% або 100% одного боксу (машиномісця).
5.2.2.           При внесенні коштів Довірителем до ФФБ Управитель закріплює за Довірителем відповідну кількість вимірних одиниць Об’єкта інвестування за поточною ціною вимірної одиниці цього Об’єкта інвестування та одночасно вносить відповідну інформацію до системи обліку прав вимоги Довірителів ФФБ. Право вимоги на відповідну кількість вимірних одиниць Об’єкта інвестування виникає у Довірителя з моменту передачі коштів в управління Управителю ФФБ.
5.2.3.           При закріпленні Об’єкта інвестування за Довірителем:
-             Довіритель бере на себе зобов'язання щодо подальшого внесення коштів до ФФБ відповідно до графіку внесення до ФФБ коштів, визначеному у свідоцтві про участь у ФФБ, за яким Довіритель зобов’язаний закінчити всі розрахунки не пізніше строку вказаного у договорі про участь;
-             Управитель вилучає цей Об’єкт з переліку Об’єктів інвестування, що є у пропозиції Управителя, для виключення можливості закріплення цього Об’єкта за іншим Довірителем та зобов'язується, за умови виконання Довірителем своїх зобов'язань за договором про участь у ФФБ, в тому числі щодо додержання Графіку внесення до ФФБ коштів, включити Довірителя до переліку Довірителів, яким Забудовник у подальшому зобов'язаний передати у власність закріплені за ними Об’єкти інвестування.
5.2.4.           Закріплення Об’єкта інвестування за Довірителем є підтвердженням замовлення Забудовнику на спорудження цього Об’єкта інвестування як складової частини Об’єкту будівництва (внесення цього Об’єкта інвестування до підтвердженого обсягу замовлення).
5.2.5.           Розмір вимог Довірителя на Об’єкт інвестування визначається кількістю закріплених за Довірителем вимірних одиниць Об’єкта інвестування. Довіритель, якому належить право вимоги на відповідну кількість вимірних одиниць закріпленого за ним Об’єкта інвестування, має виключне право на закріплення за собою на умовах договору про участь у ФФБ решти вимірних одиниць цього Об’єкта інвестування. Закріплення решти вимірних одиниць цього Об’єкта інвестування за іншими Довірителями забороняється.
5.2.6.           Поточна ціна вимірної одиниці Об’єкта інвестування визначається виходячи з встановлених поточної ціни вимірної одиниці Об’єкта будівництва, коефіцієнтів поверху та комфортності цього Об’єкта інвестування. На підставі цих даних Управитель розраховує вартість зобов'язань Довірителя щодо внесення коштів до ФФБ на момент здійснення таких розрахунків у відповідності до Графіку внесення коштів до ФФБ.
5.2.7.           Поточна ціна вимірної одиниці Об’єкта будівництва встановлюється Забудовником самостійно на підставі аналізу попиту і пропозицій. Про встановлену поточну ціну Управитель письмово повідомляється Забудовником.
5.2.8.           У разі підвищення поточної ціни вимірної одиниці Об’єкта інвестування у Довірителя не виникає зобов'язань щодо внесення до ФФБ додаткових коштів за оплачені та закріплені за ним вимірні одиниці Об’єкта інвестування.
5.2.9.           На неоплачені і не закріплені вимірні одиниці Об’єкта інвестування ціна може змінюватись і у Довірителя буде виникати зобов’язання щодо внесення коштів по поточній ціні, яка буде існувати на момент здійснення розрахунків (дата, яка зазначена у графіку придбання Довірителем вимірних одиниць Об’єкту інвестування).
5.2.10.        Рішення Забудовника про зміну поточної ціни набуває чинності з наступного дня після дати отримання Управителем письмового повідомлення про зміну поточної ціни, або з дати, яка зазначена в самому повідомлені (при умові, що така дата не передує даті отримання повідомлення).
5.2.11.        У разі виконання Забудовником додаткових робіт в Об’єкті інвестування до договору про участь у ФФБ укладається додатковий правочин в якому встановлюється обсяг та вартість додаткових робіт.
5.2.12.        Управитель ФФБ відкриває рахунок Довірителю у системі обліку прав вимоги Довірителів відповідного ФФБ. Для Довірителя ФФБ, який є спільним інвестором ФОН, від імені та в інтересах якого діє Управитель ФОН, рахунок відкривається на ім'я Управителя ФОН з відповідною позначкою.
5.2.13.         Особа може бути Довірителем в кількох різних ФФБ та в кожному фонді мати кілька рахунків у системі обліку прав вимоги Довірителів відповідного ФФБ.
5.2.14.        Облік Довірителів та належних їм прав вимоги Управитель веде у системі обліку прав вимоги Довірителів відповідного ФФБ.
5.2.15.         Управитель вносить зміни до системи обліку прав вимоги Довірителів ФФБ при оформленні ним таких операцій та на підставі визначених документів:
-             прийняття майнових прав на Об’єкти інвестування від Забудовника. Зміни до системи обліку вносяться на підставі попереднього обсягу замовлення;
-             відкриття рахунку Довірителю. Зміни до системи обліку вносяться на підставі укладеного договору про участь у ФФБ;
-             закріплення за Довірителем відповідної кількості вимірних одиниць Об’єкта інвестування. Зміни до системи обліку вносяться на підставі укладеного договору про участь у ФФБ та відповідних бухгалтерських документів;
-             оформлення операції зміни Об’єкта інвестування, зміни до системи обліку вносяться на підставі заяви Довірителя, змін до договору про участь у ФФБ або укладання нового договору та відповідних бухгалтерських документів про сплату винагороди Управителю;
-             оформлення операції уступки права вимоги Довірителя на вимірні одиниці Об’єкта інвестування третім особам. Зміни до системи обліку вносяться на підставі договору цесії, та відповідних бухгалтерських документів про сплату винагороди Управителю;
-             оформлення відмови Довірителя від прав вимоги на частину закріплених за ним вимірних одиниць Об’єкта інвестування або на всі закріплені за ним вимірні одиниці Об’єкта інвестування. Зміни до системи обліку вносяться на підставі заяви Довірителя та відповідних бухгалтерських документів про сплату винагороди Управителю;
-             відкріплення від Довірителя Об’єкта інвестування. Зміни до системи обліку вносяться на підставі заяви Довірителя та відповідних бухгалтерських документів про сплату винагороди Управителю;
-             передача Довірителю майнових прав на закріплений за ним Об’єкт інвестування. Зміни до системи обліку вносяться на підставі договору уступки майнових прав;
-           закриття фінансування Об’єкта будівництва. Зміни до системи обліку вносяться на підставі акту приймання-передачі Довірителем Об’єкту інвестування.
5.2.16.        Після кожного внесення Довірителем коштів до ФФБ Управитель видає Довірителю нове свідоцтво про участь у ФФБ - документ, що підписують Довіритель та уповноважена особа Управителя та який підтверджує участь Довірителя у ФФБ, визнання ним Правил ФФБ та умов фінансування і закріплення Об’єктів інвестування. При цьому попереднє свідоцтво анулюється. В свідоцтві зазначено:
-             вид ФФБ;
-             дані Довірителя:
-        для юридичних осіб:
-            для резидентів - найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України;
-            для нерезидентів - найменування, місцезнаходження та країна, де зареєстровано особу;
-        для фізичних осіб:
-            для громадян України - прізвище, ім'я, по батькові, адреса постійного місця проживання та ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів;
-            для іноземців, осіб без громадянства - прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), адреса постійного місця проживання за межами України;
-             дата видачі свідоцтва;
-             закріплений за Довірителем Об’єкт інвестування;
-             запланована дата введення Об’єкту будівництва в експлуатацію (місяць і рік);
-             запланований термін здачі Об’єкту будівництва під заселення;
-             сума коштів, переданих Довірителем в управління Управителю;
-             кількість закріплених за Довірителем вимірних одиниць Об’єкта інвестування;
-             графік подальшого внесення Довірителем коштів до ФФБ;
-             витяг з договору про зобов'язання Забудовника перед Управителем, який діє в інтересах Довірителів, щодо спорудження Об’єкту будівництва та передачі у власність Довірителям Об’єктів інвестування.
5.2.17.        У разі зміни будь-яких даних, що зазначені у свідоцтві про участь у ФФБ, свідоцтво про участь у ФФБ підлягає заміні.
5.2.18.        У разі відмови Довірителя від участі у ФФБ Управитель виплачує Довірителю кошти на умовах Закону, Правил ФФБ і договору про участь у ФФБ та вилучає у Довірителя свідоцтво про участь у ФФБ і укладений з Довірителем договір про уступку майнових прав (за наявності).
5.2.19.        Довіритель вносить до ФФБ кошти в національній валюті України у готівковій чи безготівковій формі.
5.2.20.        Управитель приймає кошти в управління за договорами про участь у ФФБ безпосередньо від осіб, які є Довірителями, або від їх довірених осіб, повноваження яких підтверджуються нотаріально оформленою довіреністю, в якій зазначені конкретні права та обов'язки довіреної особи з обов'язковим посиланням на реквізити договору про участь у ФФБ.
 
5.3.   Взаємодія сторін після введення Об’єкта будівництва в експлуатацію
 
5.3.1.           Після введення Об’єкта будівництва в експлуатацію Забудовник письмово повідомляє про це Управителя та надає дані щодо фактичної загальної площі Об’єктів інвестування, отримані від державних органів, що здійснюють реєстрацію права власності на нерухоме майно.
5.3.2.           Управитель ФФБ надає Забудовнику перелік Довірителів, які мають право отримати у власність закріплені за ними Об’єкти інвестування, відповідно до отриманих Довірителями від Управителя майнових прав на ці Об’єкти інвестування, і повідомляє кожного Довірителя про введення Об’єкта будівництва в експлуатацію, а на письмову вимогу Довірителя надає йому копію відповідного акта.
5.3.3.           На підставі даних щодо фактичної загальної площі Об’єктів інвестування Довіритель, протягом 15 календарних днів з дати направлення йому листа, зобов’язаний здійснити остаточні розрахунки з Управителем ФФБ на таких умовах:
1)       у разі, якщо фактична загальна площа Об’єкта інвестування менша, ніж загальна площа за проектом і ця різниця становить більше 0,5 кв.м, то Управитель ФФБ повертає Довірителю розраховану суму коштів шляхом їх перерахування на вказаний Довірителем розрахунковий рахунок, якщо інше не обумовлено додатковою угодою;
2)       у разі, якщо фактична загальна площа Об’єкта інвестування більше, ніж загальна площа за проектом і ця різниця становить більше 0,5 кв.м, то Довіритель вносить до ФФБ кошти в сумі, що відповідає вартості відповідної кількості вимірних одиниць Об’єкта інвестування, на яку збільшилась загальна площа Об’єкта інвестування за поточною ціною вимірної одиниці Об’єкта інвестування;
3)       у випадках, коли зменшення площі є наслідком встановлення додаткових перегородок за ініціативою Довірителя, такі розрахунки не здійснюються;
4)       у разі, якщо за ініціативою Довірителя було здійснено перепланування в Об’єкті інвестування то при остаточних розрахунках за даними БТІ додатково застосовуються такі правила:
а) при введенні Об’єкта будівництва в експлуатацію фахівцями Забудовника разом з Довірителем здійснюється розрахунок зміни площі, які пов’язані з переплануванням;
б) встановлюється чи призвели зміни площі, які пов’язані з переплануванням до зменшення фактичної площі Об’єкту інвестування чи до збільшення;
в) у разі, якщо зміни площі, які пов’язані з переплануванням призвели до зменшення фактичної площі Об’єкту інвестування, то з метою здійснення остаточних розрахунків до фактичної площі додається площа змін, які пов’язані з переплануванням і отриманий результат використовується для визначення необхідності повернення коштів Довірителю або доплати Управителю за визначеними вище умовами (тобто отриманий результат співвідноситься з проектною площею);
г) у разі, якщо зміни площі, які пов’язані з переплануванням призвели до збільшення фактичної площі Об’єкту інвестування, то з метою здійснення остаточних розрахунків від фактичної площі відраховується площа змін, які пов’язані з переплануванням і отриманий результат використовується для визначення необхідності повернення коштів Довірителю або доплати Управителю за визначеними вище умовами (тобто отриманий результат співвідноситься з проектною площею).
5.3.4.           Протягом 20 днів після здійснення Довірителем остаточних розрахунків за даними державних органів, що здійснюють реєстрацію права власності на нерухоме майно, Довіритель отримує в Управителя ФФБ довідку за встановленою формою в обмін на свідоцтво про участь у ФФБ. Довідка є документом, що підтверджує право Довірителя на отримання у власність закріпленого за ним Об’єкта інвестування.
5.3.5.           Отриману від Управителя ФФБ довідку Довіритель надає Забудовнику для подальшого оформлення права власності на закріплений за ним Об’єкт інвестування.
5.3.6.           Оформлення права власності на житло здійснюється Забудовником своїми силами та за свій рахунок в порядку, встановленому цими правилами.
5.3.7.           Оформлення права власності на нежитлові приміщення (офісні приміщення, гаражні бокси, машиномісця у паркінгу, творчі майстерні, тощо) здійснюється Довірителем самостійно та за свій рахунок на підставі документів, отриманих від Забудовника.
5.3.8.           Одночасно з підписанням акту прийому-передачі Об’єкту інвестування Довіритель зобов’язаний укласти відповідний договір на експлуатацію прийнятого Об’єкту інвестування з експлуатуючою організацією, визначеною Забудовником.
5.3.9.           Забудовник зобов'язаний не пізніше ніж у стодвадцятиденний строк з дня введення Об’єкта будівництва в експлуатацію передати цей Об’єкт об'єднанню співвласників, або власнику, або експлуатуючій організації разом з необхідною технічною документацією.
5.3.10.        Умови надання експлуатуючою організацією комунальних послуг мають регулюватись окремим договором, укладеним між експлуатуючою організацією та Довірителем, або між експлуатуючою організацією та новоствореним об'єднанням співвласників.
5.3.11.        Після оформлення права власності на Об’єкти інвестування, які не увійшли до остаточно підтвердженого обсягу замовлення на будівництво за цим Об’єктом будівництва, Забудовник здійснює продаж Об’єктів інвестування самостійно або через Управителя ФФБ.
 
5.4.   Порядок оформлення документів про право власності на Об’єкти інвестування - квартири.
 
5.4.1.           Після здійснення Довірителем остаточних розрахунків за даними державних органів, що здійснюють реєстрацію права власності на нерухоме майно на умовах цих Правил та отримання від Управителя Довідки, Довіритель отримує у Забудовника акт прийняття-передачі Об’єкта інвестування та, при необхідності, перепустку на Об’єкт будівництва.
5.4.2.           Довіритель має у п'ятнадцятиденний строк з після здійснення остаточних розрахунків за даними державних органів підписати акт прийняття-передачі Об’єкта інвестування із зазначенням інформації про відсутність претензій Довірителя до Забудовника щодо Об’єкта інвестування, або подати у письмовій формі свої обґрунтовані зауваження щодо невиконання Забудовником своїх зобов'язань по Об’єкту будівництва і Об’єкту інвестування та щодо виявлених будівельних недоліків.
5.4.3.           У разі наявності у Довірителя зауважень щодо невиконання Забудовником своїх зобов'язань по Об’єкту будівництва та Об’єкту інвестування Забудовник зобов'язаний забезпечити безоплатне усунення недоліків у п'ятнадцятиденний строк з дня подання зауважень або забезпечити безоплатне повторне виконання неналежно виконаної роботи чи виготовлення непоставленої чи пошкодженої речі з такого ж матеріалу і такої ж якості.
5.4.4.           Перебіг строків виконання зобов'язань Довірителя зупиняється на час усунення недоліків, що виникли з вини Забудовника на Об’єкті будівництва та/або Об’єкті інвестування
5.4.5.           З моменту підписання Акту прийому-передачі квартири Довіритель несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями або бездіяльністю в Об’єкті інвестування та ризики знищення або пошкодження Об’єкту інвестування.
5.4.6.           Забудовник на підставі:
-             переліку Довірителів, наданого Управителем;
-             Актів прийому-передачі квартир, підписаних Забудовником та Довірителями;
-             Довідок, отриманих від Довірителів про 100 % інвестування Об’єкта інвестування;
-             інших документів згідно з законодавством України,
замовляє відповідним службам міста оформлення Свідоцтв про право власності на квартиру.
5.4.7.           Після отримання від відповідних служб міста Свідоцтв про право власності на квартиру Забудовник передає правовстановлювальні документи на квартири Довірителям.
5.4.8.           Якщо для участі у ФФБ Довіритель використав кошти, отримані від Кредитної установи у кредит, Забудовник, на підставі Довіреності, наданої Довірителем при укладанні Іпотечного договору, передає правовстановлювальні документи на квартиру уповноваженій особі Кредитної установи для подальшої передачі Довірителю.
5.4.9.           Якщо Довіритель протягом двох місяців після введення Об’єкта будівництва в експлуатацію без поважних причин не підписує акт прийому-передачі закріпленого за ним Об’єкта інвестування і не подав у письмовій формі свої зауваження щодо невиконання Забудовником своїх зобов'язань по Об’єкту будівництва та Об’єкту інвестування, управління майном припиняється та Управитель відкріплює від Довірителя Об’єкт інвестування і всі закріплені за ним вимірні одиниці цього Об’єкта інвестування.
5.4.10.        Забудовник перераховує до ФФБ кошти у необхідному обсязі для виплати Довірителю.
5.4.11.        Управитель щодо цього Об’єкту інвестування може укласти договір про участь у ФФБ з іншим Довірителем та закріпити за ним цей Об’єкт інвестування або повернути майнові права на цей Об’єкт інвестування Забудовникові.
 
5.5.    Дострокове припинення управління майном за ініціативою Довірителя та умови виплати коштів Довірителю, порядок здійснення зміни Об’єкта інвестування, уступки права вимоги за договором про участь у ФФБ третім особам, часткового отримання коштів з ФФБ
 
5.5.1.           Довіритель до запланованої дати введення Об’єкта будівництва в експлуатацію, має право достроково припинити управління майном та відмовитись від участі у ФФБ.
5.5.2.           При відкріпленні від Довірителя Об’єкта інвестування Управитель також відкріплює від Довірителя всі закріплені за ним вимірні одиниці цього Об’єкта інвестування. З моменту відкріплення Об’єкта інвестування від Довірителя управління майном припиняється, Довіритель втрачає право вимоги на Об’єкт інвестування та вимірні одиниці цього Об’єкта інвестування, Управитель ФФБ зобов'язаний виплатити Довірителю кошти.
5.5.3.           Сума коштів, що підлягає поверненню Довірителю при відмові від участі у ФФБ, визначається Управителем, виходячи з кількості закріплених за Довірителем вимірних одиниць Об’єкта інвестування, поточної ціни вимірної одиниці цього Об’єкта інвестування на день передачі коштів в управління Управителю ФФБ.
5.5.4.           Сума коштів, яка підлягає поверненню Довірителю повертається протягом п'яти днів після здійснення Управителем наступної повної реалізації відповідного Об’єкта інвестування або після введення Об’єкта будівництва в експлуатацію.
5.5.5.           У випадку недостатності коштів оперативного резерву для виплати Довірителю, Забудовник на вимогу Управителя зобов'язаний перерахувати на рахунок ФФБ для виплати Довірителю кошти в необхідному обсязі. Кошти перераховуються протягом 10 днів з дня отримання про це вимоги від Управителя.
5.5.6.           Виплата коштів Довірителю не може здійснюватися за рахунок іншого ФФБ або власного майна Управителя.
5.5.7.           До запланованої дати введення Об’єкта будівництва в експлуатацію, за умови сплати Довірителем винагороди Управителю у розмірі, визначеному цими Правилами:
1) Довірителі за письмовою згодою Управителя мають право уступити (відступити) право вимоги та свої зобов'язання за Договором про участь у ФФБ на користь третіх осіб;
2) Довірителі, за якими закріплений Об’єкт інвестування-квартира, за письмовою згодою Управителя, мають можливість змінити Об’єкт інвестування згідно з переліком Об’єктів інвестування, які є у пропозиції за Об’єктами будівництва;
3) Довірителі мають право, частково отримувати кошти з ФФБ, при умові дотримання вимоги щодо 100% внесення коштів до ФФБ за 90 календарних днів до запланованої дати введення Об’єкта будівництва в експлуатацію, у сумі, що відповідає вартості відповідної кількості вимірних одиниць Об’єкта інвестування та виходячи з поточної ціни на день подання заяви про отримання коштів з ФФБ, за умови, що після проведення операції залишок закріплених за Довірителем вимірних одиниць Об’єкта інвестування буде становити 70 % або більше від загальної проектної площі Об’єкта інвестування.
5.5.8. Після введення Об’єкту будівництва в експлуатацію Довіритель має право здійснювати дії перелічені в п. 5.5.7 тільки за згодою Управителя.
 
5.6.   Порядок відкріплення Об’єкта інвестування від Довірителя за невиконання умов Договору про участь у ФФБ
5.6.1.           У разі невиконання Довірителем умов Договору про участь у ФФБ Довіритель втрачає право на закріплений за ним Об’єкт інвестування та Управитель має право відкріпити від Довірителя закріплений за ним Об’єкт інвестування і закріплені за Довірителем вимірні одиниці Об’єкта інвестування у таких випадках:
1)       за недотримання Довірителем Графіку подальшого внесення до ФФБ коштів, визначеного у Свідоцтві про участь у ФФБ, за сумами (виходячи з поточної ціни, яка встановлена на момент розрахунків) та/або строками – прострочення платежу більш ніж на 30 календарних днів без поважних причин;
2)       за недотримання Довірителем вимог цих Правил щодо письмового попередження Забудовника про подовження терміну підписання Акту прийому-передачі Об’єкта Інвестування (не підписання акту прийому-передачі протягом встановленого строку з дати введення Об’єкту будівництва в експлуатацію без поважних причин).
5.6.2.           У разі якщо Управитель відкріпив від Довірителя закріплений за ним Об'єкт інвестування за недотримання Довірителем графіка внесення   коштів   до ФФБ, сума коштів, що підлягає виплаті Довірителю, визначається Управителем,   виходячи   з   кількості закріплених за Довірителем вимірних одиниць Об'єкта інвестування та поточної ціни вимірної одиниці цього Об'єкта інвестування станом   на перший день місяця, наступного за місяцем, коли Довіритель порушив графік внесення коштів до ФФБ
5.6.3.           В інших випадках сума коштів, що підлягає виплаті Довірителю, визначається Управителем, виходячи з кількості  закріплених за Довірителем вимірних одиниць Об'єкта інвестування та поточної ціни вимірної   одиниці цього Об'єкта інвестування станом на день відкріплення від Довірителя Об'єкта інвестування.
5.6.4.           Сума коштів, яка підлягає поверненню Довірителю і повертається Довірителю протягом п'яти днів після здійснення Управителем   наступної повної реалізації відповідного Об'єкта інвестування   або   після   введення   Об'єкта   будівництва    в експлуатацію.
 
5.7.   Припинення управління майном та виконання умов Договору про участь у ФФБ
5.7.1. Управління майном, яке Управитель здійснює за Договором про участь у ФФБ, припиняється у разі:
1) повного виконання Управителем зобов'язань перед Довірителем;
2) відмови Довірителя від участі в ФФБ;
3) смерті Довірителя - фізичної особи або ліквідації Довірителя - юридичної особи;
4) невиконання Довірителем своїх зобов'язань перед Управителем щодо внесення коштів до ФФБ - прострочення платежу більш ніж на 30 календарних днів без поважних причин.
5) невиконання Довірителем своїх зобов'язань щодо підписання Акту прийому-передачі закріпленого за ним Об’єкта інвестування при відсутності поважних причин.
5.7.1.           Якщо Довіритель виконав усі зобов'язання перед Управителем та після введення Об’єкта будівництва в експлуатацію підписав із Забудовником акт прийому-передачі закріпленого за ним Об’єкта інвестування, умови Договору про участь у ФФБ вважаються виконаними та управління майном припиняється.
5.7.2.           У випадку, якщо Управитель, на умовах цих Правил, відкріпив від Довірителя закріплений за ним Об’єкт інвестування, управління майном припиняється.
5.7.3.           У разі припинення управління майном у зв’язку зі смертю Довірителя спадкоємці набувають право на отримання успадкованого майна після пред’явлення свідоцтва про право на спадщину.
 
6                    УМОВИ, ОСОБЛИВОСТІ ТА ОБМЕЖЕННЯ ЗДІЙСНЕННЯ УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ
 
6.1.    Встановлюються обмеження права довірчої власності Управителя, з урахуванням яких Управитель зобов’язується виконувати процедури щодо:
-             забезпечення передачі Довірителю, який повністю проінвестував закріплений за ним Об’єкт інвестування, майнових прав на цей Об’єкт інвестування для подальшого отримання його у власність від Забудовника;
-             забезпечення можливості отримання Довірителем, на умовах Правил ФФБ та договору управління майном, коштів з ФФБ на вимогу Довірителя в разі його відмови від участі у фонді.
6.2.    Управитель здійснює управління ФФБ особисто та не може доручати здійснення управління ФФБ іншим особам.
6.3.    Управитель не може використовувати отримане в управління майно не за цільовим призначенням, визначеним у договорі управління майном.
6.4.    Управитель не може на свій розсуд припиняти управління майном або в односторонньому порядку розривати договір управління майном, крім випадків невиконання установниками управління майна своїх зобов'язань, передбачених договором про участь у ФФБ.
6.5.    Управитель не може вимагати від установника управління майна виконання всіх своїх зобов'язань у разі, якщо Управитель не виконує свої зобов'язання за договором управління майном.
6.6.    Управитель не може встановлювати обов'язкові для установника управління майна умови, з якими останній не мав можливості ознайомитися перед укладенням договору управління майном, за винятком норм, встановлених законодавством.
 
7                    НАПРЯМИ ТА ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ ЗАЛУЧЕНИХ КОШТІВ
 
7.1.    Управитель для досягнення мети управління ФФБ, перераховує частину отриманих в довірчу власність коштів на фінансування будівництва. Решта коштів складає оперативний резерв, який залишається в управлінні Управителя.
7.2.    Облік спрямованих на фінансування будівництва коштів Управитель веде за Об’єктами будівництва.
7.3.    Забудовник зобов'язаний забезпечувати цільове використання отриманих від Управителя коштів. В інтересах Довірителів Управитель здійснює контроль за цільовим використанням Забудовником спрямованих на будівництво коштів, дотриманням строків виконання робіт на Об’єкті будівництва, дотриманням технічних характеристик Об’єкта будівництва та Об’єктів інвестування, зазначених у проектній декларації, вживає заходи для усунення виявлених недоліків.
7.4.    У разі зменшення обсягу підтвердженого замовлення на будівництво Забудовник зобов'язаний на вимогу Управителя повернути кошти на рахунок ФФБ для розрахунку з Довірителями. Кошти перераховуються протягом 10 днів з дня отримання про це вимоги від Управителя.
7.5.    Управитель в інтересах Довірителів може перевіряти фінансовий стан Забудовника, вимагати від нього надання фінансових та аудиторських звітів.
7.6.    Кошти оперативного резерву, сформованого Управителем відповідно до встановлених обмежень за рахунок отриманих в управління коштів, Управитель використовує для виконання таких операцій:
-             виплата Довірителям коштів з ФФБ;
-             перерозподіл отриманих в управління коштів між Об’єктами будівництва внаслідок здійснення Довірителями операції зміни Об’єкта інвестування.
7.7.    При введені Об’єкта будівництва в експлуатацію залишок коштів оперативного резерву на його вимогу перераховується Забудовнику.
 
8                    ТИПИ ВИМІРНИХ ОДИНИЦЬ ОБ’ЄКТІВ ІНВЕСТУВАННЯ
 
8.1.    Вимірна одиниця Об’єкта будівництва:
-             для Об’єктів житлового та нежитлового будівництва - 1,00 кв.м.;
-             для гаражних боксів (машиномісць) – 1,00 кв.м.
8.2.    Вимірна одиниця Об’єкта інвестування для розрахунків:
-             для Об’єктів житлового та нежитлового будівництва - 0,01кв.м.;
-             для гаражних боксів (машиномісць) – 0,01кв.м.
 
9                    РОЗМІР ВИНАГОРОДИ УПРАВИТЕЛЯ
 
9.1.              За перерахування коштів на фінансування будівництва Управитель отримує винагороду яку сплачує Забудовник у розмірі, строки та у порядку, погоджених із Забудовником при укладанні договору. За погодженням Управителя та Забудовника, при перерахуванні коштів на фінансування будівництва із фонду фінансування будівництва, Управитель може утримувати належну йому винагороду самостійно за рахунок коштів ФФБ.
9.2.               Довіритель сплачує винагороду Управителю за послуги з управління майном та за додаткові послуги. Розмір винагороди Управителя за управління майном Довірителя складає 2 % від розміру фактично переданих Довірителем у ФФБ коштів згідно Графіку внесення коштів або сплачених Довірителем авансових платежів. Вказана винагорода перераховується Довірителем одночасно з перерахуванням належних коштів в управління згідно Графіку внесення коштів, але при цьому зазначена винагорода сплачується окремим платежем на рахунок Управителя ФФБ.
9.3.        Додаткові послуги Довіритель сплачує у наступному розмірі:
а) за оформлення зміни Об’єкта інвестування - у розмірі не більше 1 % від вартості закріплених за Довірителем вимірних одиниць в Об’єкті інвестування за ціною вимірної одиниці Об’єкта інвестування на день подачі заяви про зміну Об’єкта інвестування. В разі зміни об’єкта інвестування з меншої площі на більшу, винагорода не нараховується;
б) за оформлення уступки (відступлення) права вимоги Довірителя за цим Договором на користь третіх осіб - у розмірі не більше 5 % від вартості закріплених за Довірителем вимірних одиниць в Об’єкті інвестування за ціною вимірної одиниці Об’єкта інвестування на день подачі заяви про уступку права вимоги;
в) за виплату Довірителю коштів у випадках, передбачених Договором та Правилами ФФБ – у розмірі 5 % від вартості закріплених за Довірителем вимірних одиниць в Об’єкті інвестування за ціною вимірної одиниці Об’єкта інвестування на день подачі відповідної заяви.
г) за оформлення відмови від участі у фонді - у розмірі не більше 5 % від вартості закріплених за Довірителем вимірних одиниць в Об’єкті інвестування за ціною вимірної одиниці Об’єкта інвестування на день подачі відповідної заяви.
Плату за додаткові послуги Довіритель здійснює на відповідний рахунок Управителя до моменту фактичного вчинення вищенаведених дій у готівковій або безготівковій формі.
Управитель самостійно утримує на свою користь відсотки, нараховані банком на залишки по рахунку ФФБ, а також за власний рахунок несе витрати по утриманню банківського рахунку ФФБ.
Податок з доходів фізичних осіб сплачується відповідно до чинного законодавства.
 
10                ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВИТЕЛЯ І ЗАБУДОВНИКА ЗА НЕВИКОНАННЯ ПРИЙНЯТИХ НА СЕБЕ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ
 
10.1.           Управитель ФФБ при здійсненні управління ФФБ:
-             несе відповідальність за дотримання обмежень довірчої власності Управителя, визначених Правилами ФФБ та визнаних Довірителями ФФБ;
-             несе відповідальність за виконання своїх зобов'язань перед Довірителями ФФБ у межах Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» та договору про участь у ФФБ;
-              не несе відповідальності власним майном за виплату коштів Довірителю ФФБ в разі його відмови від участі у ФФБ виду А, якщо Управитель ФФБ дотримався встановлених Правилами ФФБ процедур щодо забезпечення можливості отримання Довірителем коштів з ФФБ на вимогу Довірителя;
-             за дорученням Довірителів виступає в інтересах Довірителів позивачем у разі невиконання Забудовником своїх зобов'язань щодо строків спорудження і якості Об’єктів будівництва та передачі Об’єктів інвестування Довірителям у власність.
10.2.           Забудовник несе безпосередньо відповідальність перед Довірителями за порушення термінів спорудження Об’єкту будівництва, якість Об’єктів інвестування та своєчасну їх передачу у власність Довірителя.
10.3.            За недотримання Управителем вимоги щодо вилучення Об’єкту інвестування при закріпленні за Довірителем з переліку Об’єктів інвестування, що є у пропозиції Управителя, що призвело до закріплення одного Об’єкта інвестування за двома або більше Довірителями, Управитель несе відповідальність власним майном.
10.4.           У разі зменшення обсягу підтвердженого замовлення на будівництво Забудовник зобов'язаний на вимогу Управителя ФФБ виду А повернути кошти на рахунок цього ФФБ для розрахунку з Довірителями ФФБ виду А. За невиконання зобов'язання щодо перерахування коштів на рахунок ФФБ для проведення Управителем розрахунків з Довірителями ФФБ виду А Забудовник несе відповідальність своїм майном.
10.5.           У разі встановлення фактів нецільового використання Забудовником коштів, отриманих від Управителя, спорудження Об’єкта будівництва та/або Об’єктів інвестування з порушенням технічних характеристик, зазначених у проектній декларації, Управитель зобов'язаний звернутися до Забудовника з вимогою вжити всіх необхідних заходів для усунення виявлених порушень.
10.6.           У разі порушення Забудовником строків спорудження Об’єкта будівництва або у разі неналежного виконання Управителем своїх обов'язків щодо здійснення контролю за дотриманням Забудовником умов та зобов'язань за договором з метою своєчасного запобігання виникненню ризикових ситуацій у процесі будівництва внаслідок дій Забудовника, що можуть призвести до:
-             змін технічних характеристик Об’єктів будівництва та/або Об’єктів інвестування;
-             погіршення споживчих властивостей Об’єктів будівництва та/або Об’єктів інвестування;
-             зростання вартості будівництва більше ніж на двадцять відсотків;
-             збільшення строків будівництва більше ніж на дев'яносто днів;
Довіритель має право вимагати від Управителя дострокового розірвання договору та виплати йому коштів. Управитель зобов'язаний виплатити Довірителю кошти у сумі, яка визначається Управителем, виходячи з кількості закріплених за Довірителем вимірних одиниць Об’єкта інвестування, поточної ціни вимірної одиниці цього Об’єкта інвестування на день передачі коштів в управління Управителю ФФБ. Така сума не може бути меншою за суму, внесену Довірителем до ФФБ. Довіритель не сплачує Управителю винагороду за виплату йому коштів у разі, якщо Довіритель відмовляється від участі у ФФБ з підстав, визначених цим пунктом. 


© Фінансова компанія «Євробуд Інвест»
Всі права застережено

FGS_Studio